Logo Powiatu Aleksandrowskiego
Powróć do: 2022

Uchybienia formalne w ofertach złożonych na otwarte konkursy ofert na 2022 rok

Zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach ogłoszonych konkursów ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i turystyki, stanowiących załączniki do uchwały nr 351/2022 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 27 stycznia 2022 r., dopuszcza się możliwość uzupełnienia (w formie elektronicznej w generatorze ofert): załączników, o których mowa rozdz. IV ust. 5 regulaminu, brakujących wymaganych podpisów na w/w załącznikach, w terminie 7 dni od dnia ukazania się na stronie internetowej www.aleksandrow.pl wykazu ofert, w których stwierdzono w/w uchybienia.

Wykaz ofert, w których stwierdzono uchybienia formalne w dniu 2 marca 2022 r. został zamieszczony na stronie internetowej Powiatu Aleksandrowskiego.

Oferenci, u których stwierdzono uchybienia formalne zobowiązani są do uzupełnienia braków w terminie do dnia 9 marca 2022 r.

Uzupełnienia należy dokonać w formie elektronicznej w generatorze ofert Witkac.pl

W przypadku nieusunięcia wskazanych uchybień formalnych w wyznaczonym terminie oferta nie będzie rozpatrywana.

Pliki do pobrania:

sport uchybienia formalne
Format: pdf, 222.75 kB
kultura uchybienia formalne
Format: pdf, 217.67 kB