Logo Powiatu Aleksandrowskiego
Powróć do: 2020

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizacje zadania publicznego pn. “Postaw na kaczkę”

tryb_pozakonkursowy 

Stowarzyszenie Kulturalne „Serpentyna” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy) złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Postaw na kaczkę”

Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2020 r. rozpatrzył złożoną w w/w trybie ofertę i uznając celowość realizacja zadania zlecił Stowarzyszeniu,
z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania pn. „Postaw na kaczkę” przyznając na ten cel wsparcie w wysokości 2500 zł. Umowa na realizację zadania zostanie zawarta
po upływie 7 dni od dnia podania oferty do publicznej wiadomości, po rozpatrzeniu złożonych uwag.

Celem zadania jest rozwijanie i wspieranie aktywności kulturalnej społeczności poprzez organizację imprezy promującej produkty regionalne, tradycyjne i ekologiczne, lokalne zwyczaje z tym związane oraz promocją lokalnego dziedzictwa kulturowego.

W ramach projektu zorganizowana zostanie impreza kulturalno-integracyjna. promująca walory lokalnego dziedzictwa kulturalnego. Głównym punktem projektu będzie promocja tradycyjnych kujawskich dań z kaczki poprzez Konkurs na Dania z Kaczyny
w którym wezmą udział drużyny włodarzy gmin i miast z terenu Powiatu Aleksandrowskiego. Zadaniem uczestników będzie przygotowanie dań z kaczki, które zostaną poddane ocenie jurorów. Uczestnicy otrzymają nagrody rzeczowe. Odbędą się występy artystyczne
i dodatkowe atrakcje dla publiczności. Kolejnym istotnym elementem zadania jest promocja sztuki ludowej, produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych.

Projekt przeznaczony dla mieszkańców gminy Raciążek, powiatu aleksandrowskiego i gości spoza naszego regionu, którzy w latach ubiegłych licznie uczestniczyli w tym przedsięwzięciu. Promocja projektu prowadzona będzie poprzez plakaty, informacje w radio, lokalnej prasie i Internecie.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się w/w ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej https://pow-aleksandrowski.rbip.mojregion.info/,
na portalu powiatu www.aleksandrow.pl ( zakładka organizacje pozarządowe ) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim.

W terminie 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia można składać uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać osobiście w formie pisemnej, z dopiskiem „uwagi do oferty na realizację zadania pn. „Postaw na kaczkę” w kancelarii Starostwa Powiatowego przy ul. Słowackiego 8 w Aleksandrowie Kujawskim.

Pliki do pobrania: