Logo Powiatu Aleksandrowskiego
Powróć do: 2023

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Sportowe wakacje dla dzieci i młodzieży z klubem MZKS Orlęta w Aleksandrowie Kujawskim”

ngo 

Miejski Związkowy Klub Sportowy „Orlęta” w Aleksandrowie Kujawskim w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy) złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Sportowe wakacje dla dzieci i młodzieży z klubem MZKS Orlęta w Aleksandrowie Kujawskim”.

Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego na posiedzeniu w dniu 22 marca 2023 r. rozpatrzył złożoną w w/w trybie ofertę i uznając celowość realizacji zadania postanowił zlecić Stowarzyszeniu, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania pn. „Sportowe wakacje dla dzieci i młodzieży z klubem MZKS Orlęta w Aleksandrowie Kujawskim” przyznając na ten cel wsparcie w wysokości 3.000 zł. Umowa na realizację zadania zostanie zawarta po upływie 7 dni od dnia podania oferty do publicznej wiadomości, po rozpatrzeniu złożonych uwag.

Zadanie polegać będzie na organizacji zajęć sportowych dla dzieci w wieku przedszkolnym i w wieku szkolnym na terenie powiatu aleksandrowskiego w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2023 r. W ramach zadania prowadzone będą zajęcia sportowe 3 razy w tygodniu dla grupy docelowej zadania oraz organizacja zawodów sportowych o zasięgu powiatowym dla wskazanych grup wiekowych. Zajęcia obejmują mało znane dyscypliny sportowe: pchnięcie kulą, rzut dyskiem, podstawy rzutu młotem i rzutu oszczepem oraz zajęcia sportowe z lekkiej atletyki: treningi biegowe, nauka startów z bloków startowych, nauka skoku w dal, nauka biegów sztafetowych. Planowane rezultaty realizacji zadania: udział 12 osób w zajęciach ruchowych, przeprowadzenie 20 godzin zajęć ruchowych dla grupy docelowej, organizacja łącznie dwóch zawodów lekkoatletycznych sportowych.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się w/w ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej https://pow-aleksandrowski.rbip.mojregion.info/ oraz na stronie internetowej powiatu www.aleksandrow.pl (zakładka NGO) i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim.

W terminie 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia można składać uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać osobiście w formie pisemnej, z dopiskiem „Uwagi do oferty na realizację zadania pn. „Sportowe wakacje dla dzieci i młodzieży z klubem MZKS Orlęta w Aleksandrowie Kujawskim” w kancelarii Starostwa Powiatowego przy ul. Słowackiego 8 w Aleksandrowie Kujawskim.

Pliki do pobrania:

19aorleta.pdf
Format: pdf, 508.79 kB