Logo Powiatu Aleksandrowskiego
Powróć do: 2022

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członka komisji konkursowej

pomoc-prawna 

Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego ogłasza

nabór kandydatów na członka komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu aleksandrowskiego w 2023 roku.

Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 listopada 2022 roku do godziny 15.30 w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 8, 87 – 700 Aleksandrów Kujawski (pokój 223) w zamkniętej kopercie opatrzonej  dopiskiem: „Nabór na członków komisji konkursowej.”

Decyduje data wpływu do urzędu.

Pliki do pobrania: