Logo Powiatu Aleksandrowskiego
Powróć do: 2022

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

uu-580x386 

OGŁOSZENIE

o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych powołanych w celu opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych powiatu aleksandrowskiego w roku 2022 w zakresie: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i turystyki

Działając na podstawie art. 15 ust. 2a i ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXVII/274/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 29 listopada 2021r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Aleksandrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego ogłasza

nabór kandydatów na członków komisji konkursowych powołanych w celu opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych powiatu aleksandrowskiego w roku 2022 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i turystyki.

 1. Ogólna charakterystyka pracy członka komisji.

  a) członkowie komisji, będący reprezentantami organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu aleksandrowskiego, powoływani są do opiniowania ofert złożonych w drodze otwartych konkursów ofert w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i turystyki w roku 2022;

  b) do członków komisji, biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika;

  c) z tytułu pracy w komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów dojazdu.

 1. Kandydaci na członków komisji konkursowych muszą spełniać następujące kryteria:

a)  być reprezentantem organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Reprezentacja oznacza członkostwo we władzach organizacji pozarządowej i musi być zgodna z zapisami statutu lub innego dokumentu;

b) złożyć pisemne zgłoszenie na członka komisji konkursowej według wzoru określonego w załączniku do niniejszego ogłoszenia;

c) posiadać doświadczenie w pracy w organizacji w zakresie realizacji zadań publicznych.

 1. Kandydaci na członków komisji konkursowych nie mogą być reprezentantami podmiotu biorącego udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych powiatu aleksandrowskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i turystyki w roku 2022.
 2. Termin, miejsce i tryb składania ofert:

oferty można składać osobiście lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lutego 2022 roku do godziny 15.30 na adres Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem: „Nabór na członków komisji konkursowej”. Decyduje data wpływu do urzędu.

 1. Spośród złożonych ofert Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego dokona wyboru dwóch przedstawicieli organizacji, jednego będącego przedstawicielem organizacji działającej w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i jednego będącego przedstawicielem organizacji działającej w zakresie kultury fizycznej i turystyki. Wybrani członkowie Komisji zostaną poinformowani o tym fakcie telefonicznie do dnia 25 lutego 2022 r.

Pliki do pobrania:

Nr 352-2022 - wzór-zgłoszenia 2022
Format: doc, 58 kB
ogłoszenie
Format: pdf, 406.91 kB
uchwala352-2022
Format: pdf, 2.05 MB