Logo Powiatu Aleksandrowskiego

Program wsparcia dla rodzin

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim na podstawie Zarządzenia Starosty Aleksandrowskiego Pani Lidii Tokarskiej oraz na mocy porozumienia zawartego w dniu 25 kwietnia 2022 r. w Warszawie pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej i Nauki Departament Wychowania i Edukacji Włączającej a Powiatem Aleksandrowskim, w ramach rządowego Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „ZA ŻYCIEM”, pełni funkcję wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Powiecie Aleksandrowskim.

unnamed_(1) 

Priorytet II Programu, zadanie 2.4

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny”

Rządowy program „Za życiem” realizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną obejmuje wsparciem ogólnorozwojowym dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.

W ramach programu pomoc mogą uzyskać dzieci: mieszkające na terenie Powiatu Aleksandrowskiego; w wieku od urodzenia do czasu podjęcia nauki szkolnej; posiadające co najmniej jeden z dokumentów: opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie stwierdzające niepełnosprawność lub zagrożenie niepełnosprawnością, w szczególności u dziecka do lat 3.

Aktualnie rozpoczął się nabór dzieci na rok 2022. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości uczestnictwa dziecka i jego rodziców (opiekunów prawnych) w programie udziela Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim ul. Sikorskiego 3, kontakt: 54 282 55 55; www.aleksandrowkuj.naszaporadnia.com (zakładka „Za życiem”)