Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 20 czerwca 2024
Imieniny: Bogna, Florentyna, Rafał
pochmurno
18°C

Deklaracja dostępności

Wstęp

Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://aleksandrow.pl.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji dostępności: 2022-08-14

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Lipowski, k.lipowski@aleksandrow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 54 282 79 09. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim mieści się w dwóch lokalizacjach:

Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski,
Sikorskiego 3, 87-700 Aleksandrów Kujawski.
Do budynku od ul. Słowackiego 8 prowadzą dwa wejścia: główne i boczne. Do obu wejść prowadzą schody, a przy wejściu bocznym znajduje się również podjazd dla wózków.

Dla interesantów przeznaczone są oba wejścia w zależności od załatwianej sprawy.

Biuro obsługi interesanta znajduje się przy głównym wejściu do budynku.

Wszystkie piętra budynku dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich. W budynku jest winda oraz krzesło ewakuacyjne dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do toalety dla osób niepełnosprawnych znajduje się z korytarza głównego na parterze.

Przed budynkiem wyznaczono dwa bezpłatne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku częściowo na parterze  i na II pietrze budynku zajmowanycm przez Starostwo Powiatowe znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille’a (tabliczki przy wejściach do biur, oznaczenie toalet i wyjścia ewakuacyjne. Na parterze budynku i na II piętrze znajdują się tablice tyflograficzne z rozmieszczeniem pomieszczeń. W budynku znajduje się przenośna pętla indukcyjna. Schody na klatkach schodowych oznaczone taśmą kontrastową.

Do budynku przy ul. Sikorskiego 3 prowadzą dwa wejścia: główne i boczne. Do obu wejść prowadzą schody, a przy wejściu bocznym znajduje się również podjazd dla wózków. Przy wejściu boczny znajduje się winda dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Dla interesantów przeznaczone są oba wejścia w zależności od załatwianej sprawy.

Biuro obsługi interesanta znajduje się przy wejściu bocznym.

Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia na parterze i piętrze.

Wejście do toalety dla osób niepełnosprawnych znajduje się z korytarza głównego na parterze.

Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku są podstawowe informacje oznaczone w alfabecie Braille’a oraz na powiększonym druku z myślą o osobach niewidomych i słabowidzących.

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) Starosta Aleksandrowski informuje, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się.

Kontakt ze Starostwem Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim możliwy jest
w szczególności poprzez:

korzystanie z poczty elektronicznej – e-mail: sekretariat@aleksandrow.pl,
przesyłanie wiadomości SMS-em na numer telefonu 538 488 361
korespondencję pisemną na adres: Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski.
Zapewniona jest możliwość komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego, a także przeszkolonych pracowników Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim posługującego się językiem migowym.

Można również skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia z nią oraz udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

Osoba zainteresowania załatwieniem sprawy urzędowej przy pomocy tłumacza języka migowego jest zobowiązana zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem jej załatwienia (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

W zgłoszeniu należy podać zwięzły opis sprawy oraz wskazać metodę komunikowania się:

PJM (polski język migowy),
SJM (system językowo-migowy),
SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniemych).
Informacje dla osób słabosłyszących lub niedosłyszących znajdują się pod adresem:
https://www.youtube.com/embed/efImo-_iMM0
https://pow-aleksandrowski.rbip.mojregion.info/

Zgłoszenie winno być dokonane za pomocą dostępnych środków komunikacji  na podany powyżej adres, numer telefonu, faksu lub e-mail.

Zgłoszenie może być również dokonane za pośrednictwem platformy e-PUAP, opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

Procedury załatwienia poszczególnych spraw w Urzędzie są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa pod adresem: https://pow-aleksandrowski.rbip.mojregion.info/typy-tresci/procedury-zalatwiania-spraw/

Strona internetowa zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie dokumentów tekstowych nieprzygotowanych pod kątem dostępności. Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo.

Staramy się sukcesywnie eliminować wszystkie błędy składowe HTML, aby serwis dobrze spełniał wytyczne związane z dostępnością.

Starostwo Powiatowe dołoży wszelkich starań, aby zapewnić jak najlepszą dostępność cyfrową i architektoniczną w celu realizacji zadań jakie spoczywają na powiecie  wobec wszystkich mieszkańców powiatu aleksandrowskiego.

Starosta Aleksandrowski

/-/ Lidia Tokarska

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

DO GÓRY
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.