Zawiadomienie o wstrzymaniu biegu terminów załatwienia spraw z zakresu architektury i budownictwa

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 15zzzzzn1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1842 ze zm.) zawiadamiam o wstrzymaniu biegu terminów załatwiania spraw prowadzonych w Wydziale Architektury i Budownictwa, dla których właściwym organem jest Starosta Aleksandrowski, a w szczególności:

  • wydawania pozwoleń na budowę, w tym pozwoleń na budowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku lub jego części, przenoszenie tych decyzji na inną osobę, wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę oraz stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę;
  • wydawania pozwoleń na rozbiórkę;
  • przyjmowania zgłoszeń o zamiarze wykonania robót budowlanych, nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;
  • przyjmowania zgłoszeń o rozbiórce obiektów nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia;
  • przyjmowania zgłoszeń o zamiarze zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części;
  • wydawania zaświadczeń, w tym o samodzielności lokali;
  • rejestrowania dzienników budowy/rozbiórki.

na okres od 29 marca 2021r. do 27 kwietnia 2021r.

Zgodnie z art. 15zzzzzn1 ust. 3, 4 i 7 przywołanej wyżej ustawy:

  • czynności dokonane przez organ administracji publicznej w tym okresie są skuteczne, pod warunkiem poinformowania o nich stron;
  • ogłoszenie niniejszego zawiadomienia wyłącza wywodzenie wobec organu administracji publicznej środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki;
  • wstrzymanie biegu terminów załatwiania spraw dotyczy także spraw, do których stosuje się przepisy o milczącym załatwieniu sprawy.

Załączniki

Plik
pdf ZARZĄDZENIE 19.2021
Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa