„Zasłużony dla Powiatu Aleksandrowskiego” – Odznaka Honorowa

„Zasłużony dla Powiatu Aleksandrowskiego” – Odznaka Honorowa

Mając na celu odpowiednie uhonorowanie, wyróżnienie obywateli, instytucji i organizacji pozarządowych, które całokształtem działalności zawodowej, społecznej i publicznej, względnie realizacją swoich działań w sposób szczególny przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju Powiatu Aleksandrowskiego, Rada Powiatu Aleksandrowskiego uchwałą  Nr XXIII/294/2017 z dnia 22 kwietnia 2017 r. ustanowiła Odznakę Honorową „Zasłużony dla Powiatu Aleksandrowskiego”.

Odznakę Honorową nadaje Rada Powiatu Aleksandrowskiego na wniosek Konwentu Odznaki Honorowej, według zasad zawartych w Regulaminie określonym w/w uchwałą (w załączeniu).

 

Odznaka może być nadawana obywatelom polskim i cudzoziemcom. Podmiotami uprawnionymi do wniesienia zgłoszenia o nadanie Odznaki Honorowej są:

1) Przewodniczący Rady Powiatu  Aleksandrowskiego;

2) Starosta Aleksandrowski;

3) Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego;

4) komisje stałe Rady Powiatu Aleksandrowskiego;

5) grupa co najmniej 5 Radnych Powiatu  Aleksandrowskiego;

6) kierownicy zakładów pracy, instytucji i jednostek organizacyjnych powiatu;

7) organy jednostek samorządu terytorialnego wchodzących terytorialnie w skład Powiatu Aleksandrowskiego;

8) organy statutowe organizacji społecznych, politycznych, związkowych, młodzieżowych, spółdzielczych, kościołów, związków wyznaniowych i innych.

 

W związku z powyższym zapraszam do składania zgłoszeń o nadanie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Powiatu Aleksandrowskiego”.

Zgłoszenie o nadanie Odznaki Honorowej powinno zawierać dokładne dane osobowe osoby zgłaszanej do wyróżnienia,  charakterystykę jej działań oraz uzasadnienie wskazujące szczególne dokonania i zasługi dla rozwoju Powiatu Aleksandrowskiego.  Wzór zgłoszenia o nadanie Odznaki Honorowej w załączeniu.

W uzasadnieniu zgłoszenia powinno się przedstawiać konkretne zasługi włożone w rozwój i promocję Powiatu Aleksandrowskiego, wykraczające poza podstawowe obowiązki statutowe lub zawodowe oraz dokonania przynoszące wymierne korzyści dla mieszkańców powiatu. Opis działalności zawodowej i społecznej osoby fizycznej nie może ograniczać się do prezentacji przebiegu kariery zawodowej lub działalności społecznej, wykazu zajmowanych stanowisk lub pełnionych funkcji.

 

Zgłoszenie o nadanie Odznaki Honorowej należy złożyć do dnia 30 września 2019 r.  w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim.

 

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa