Zarząd Powiatu

Home / Zarząd Powiatu
Dariusz Wochna

Dariusz Wochna

Starosta Aleksandrowski

ZASADY WYKONYWANIA FUNKCJI KIEROWNICZYCH W STAROSTWIE Kierownikiem Starostwa i zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa jest Starosta. Starosta organizuje pracę Starostwa przy pomocy Wicestarosty, Sekretarza i Skarbnika. Do zakresu zadań i kompetencji starosty jako kierownika starostwa należy: ogólne kierownictwo oraz nadzór nad organizacją pracy i realizacją zadań starostwa, określenie organizacji wewnętrznej oraz form i metod pracy starostwa, z wyjątkiem spraw objętych regulaminem, koordynowanie działalności wydziałów oraz kierowanie przy pomocy wicestarosty, sekretarza i skarbnika pracą komórek...

Wojciech Marjański

Wojciech Marjański

Wicestarosta

Wicestarosta wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez starostę i niniejszy regulamin. W czasie nieobecności lub niemożności wykonywania swej funkcji przez starostę, wicestarosta wykonuje czynności przewodniczenia zarządowi i organizowania jego pracy – na podstawie pisemnego upoważnienia lub w przypadku konieczności podjęcia przez zarząd niezwłocznych działań. W powyższych przypadkach wicestarosta na podstawie i w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa kieruje starostwem. Wicestarosta sprawuje bezpośredni nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez komórki organizacyjne i jednostki...

Małgorzata Wdowczyk

Małgorzata Wdowczyk

Członek Zarządu Powiatu

Zarząd Powiatu wykonuje uchwały Rady Powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa. Do zadań Zarządu Powiatu należy w szczególności: przygotowywanie projektów uchwał Rady, wykonywanie uchwał Rady, gospodarowanie mieniem powiatu, wykonywanie budżetu powiatu, zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, W realizacji zadań Zarząd Powiatu podlega wyłącznie Radzie Powiatu. Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy Starostwa Powiatowego, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu, które wspólnie tworzą powiatową...

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa