Zaproszenie do Dziennego Domu Pobytu i Klubu Seniora w Gminie Aleksandrów Kujawski

Starosta Aleksandrowski oraz Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski zapraszają seniorów do udziału w projekcie „Dzienny Dom Pobytu i Klub Seniora w Gminie Aleksandrów Kujawski”. Oferta skierowana do Seniorów z powiatu aleksandrowskiego.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA II TURNUS W DZIENNYM DOMU POBYTU (rekrutacja ciągła).

W Dziennym Domu Pobytu oferujemy:

 • Specjalistyczną opiekę od poniedziałku do piątku w dni robocze (7:30-15:30),
 • Wyżywienie (śniadanie i obiad),
 • Codzienne zajęcia z fizjoterapeutą,
 • Warsztaty i wsparcie psychologiczne,
 • Wsparcie i opiekę asystentów – wysoko wykwalifikowany i doświadczony personel,
 • Zajęcia terapeutyczne: m.in. terapia zajęciowa, muzykoterapia, arteterapia itp.,
 • Odpłatność wynosi 230 zł/mc.

Informujemy również, że w ramach projektu trwa rekrutacja uzupełniająca Klubu Seniora w Zdunach

W KLUBIE SENIORA oferujemy:

 • Specjalistyczną opiekę od poniedziałku do piątku w dni robocze,
 • Smaczny obiad,
 • Atrakcyjne zajęcia,
 • Odpłatność wynosi 80zł/mc za 2 dni wsparcia w tygodniu lub 120 zł/mc za 3 dni wsparcia w tygodniu.
 • Formularze zgłoszeniowe dostępne są w  DDP w Słomkowie przy ul. Kasztanowej 11 oraz na stronie gmina-aleksandrowkujawski.pl
 • Formularze zgłoszeniowe  można składać osobiście, przesłać pocztą na ww. adres lub przesłać elektronicznie skan wypełnionego i podpisanego formularza na adres  e-mail: slomkowo@op.pl
 • Istnieje możliwość zgłoszenia telefonicznego w przypadku osób, które mają duże trudności w poruszaniu się lub w obsłudze komputera, pod nr tel. 790 309 808.

 

Gmina Aleksandrów Kujawski w partnerstwie z 4PRO Usługi Społeczne sp.z o.o realizuje w okresie od 01.04.2021r do 31.03.2023r projekt nr RPKP.09.03.02-04-0065/20 pt. „Dzienny Dom Pobytu i Klub Seniora w Gminie Aleksandrów Kujawski”.

Celem projektu jest poprawa sytuacji życiowej 90 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych oraz wzrost umiejętności 40 opiekunów faktycznych w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”, Działanie 9.3 „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”, Poddziałanie 9.3.2 „Rozwój usług społecznych”.

Całkowita wartość projektu : 2 054 535,19 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 746 354,91 zł

Uczestnikami projektu będą osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (dalej osoby niesamodzielne) ze względu stan zdrowia lub niepełnosprawność oraz wymagają opieki lub wsparcia w wykonywaniu co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Główne zadania to:

 1. Prowadzenie DDP dla osób niesamodzielnych.
 2. Prowadzenie Klubu Seniora dla osób niesamodzielnych, które zostaną objęte usługami wspierającymi i opiekuńczymi.
 3. Zapewnienie usług opiekuńczych dla 10 ON z Gminy Aleksandrów Kuj.
 4. Wsparcie otoczenia osób niesamodzielnych.

Główne produkty i rezultaty projektu:

– 90 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym będzie objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie;

– 5 nowych miejsc świadczenia usług opiekuńczych, w tym 4 nowe miejsca w DDP i 1 nowe miejsce w ramach sług opiekuńczych w miejscu zamieszkania istniejących po zakończeniu projektu;

– 41 wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu;

– 40 opiekunów faktycznych objętych wsparciem w projekcie.

W przypadku wątpliwości i pytań, informacji można zasięgać w Dziennym Domu Pobytu w Słomkowie ul. Kasztanowa 11. Ponadto można kontaktować się mailowo ( ddp.slomkowo@op.pl ) lub telefonicznie 790 309 808.

Wymagane dokumenty do pobrania na stronie:

https://gmina-aleksandrowkujawski.pl/wiadomosci/615/wiadomosc/149929/dzienny_dom_pobytu_i_klub_seniora_w_gminie_aleksandrow_kujawski

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa