Uchybienia formalne w ofertach konkursowych NGO na 2021 rok

Zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach ogłoszonych konkursów ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i turystyki  dopuszcza się możliwość uzupełnienia uchybień formalnych, o których mowa  w  rozdziale VI ust. 3 pkt 7 do 10 w/w regulaminów, stanowiących załączniki do uchwały nr 233/2021 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 8 stycznia 2021 r., w terminie 7 dni od dnia ukazania się na stronie internetowej www.aleksandrow.pl wykazu ofert, w których stwierdzono uchybienia.

Wykaz ofert, w których stwierdzono uchybienia formalne w dniu 22 lutego 2021 r. został zamieszczony na stronie internetowej Powiatu Aleksandrowskiego.

Oferenci, u których stwierdzono uchybienia formalne zobowiązani są do uzupełnienia braków w terminie do dnia 1 marca 2021 r.
W przypadku nieusunięcia wskazanych uchybień formalnych w wyznaczonym terminie oferta nie będzie rozpatrywana.

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa