Uchybienia formalne w ofertach konkursowych NGO na 2020 rok

Zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach ogłoszonych konkursów ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i turystyki  dopuszcza się możliwość uzupełnienia uchybień formalnych, o których mowa  w  rozdziale VI ust. 3 pkt 7 do 10 w/w regulaminów, stanowiących załączniki do uchwały nr 133/2020 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 stycznia 2020 r., w terminie 7 dni od dnia ukazania się na stronie internetowej www.aleksandrow.pl wykazu ofert, w których stwierdzono uchybienia.

Wykaz złożonych ofert w tym oferty zawierające uchybienia formalne w dniu 12 lutego 2020 r. został zamieszczony na stronie internetowej Powiatu Aleksandrowskiego.

Oferenci, u których stwierdzono uchybienia formalne zobowiązani są do uzupełnienia braków w terminie do dnia 19 lutego 2020 r.
W przypadku nieusunięcia wskazanych uchybień formalnych w wyznaczonym terminie  oferta nie będzie rozpatrywana.

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa