Trwa rekrutacja do projektu „Dobry zawód to przyszłość- II edycja”

Powiat Aleksandrowski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Dobry zawód to przyszłość- II edycja” – termin rekrutacji odbędzie się w okresie od 14.09.2020 do 30.09.2020r.

Celem projektu jest rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 84 uczniów szkół, w tym : 46 uczniów SPS Nr 4 w Aleksandrowie Kuj., 17 uczniów w LO w Ciechocinku i 21 uczniów w II LO w ZS Nr 2 w Aleksandrowie Kuj. oraz podniesienie kompetencji 7 nauczycieli ww. szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Aleksandrowski. Uczniowie otrzymają kompleksowe wsparcie w postaci dodatkowych zajęć z przedmiotów matematycznych, języków obcych, informatyki, narzędzi TIK. Kompleksowe wsparcie otrzymają również uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dla uczniów II LO w ZS Nr 2 w Aleksandrowie Kuj. Zaplanowano realizację doradztwa edukacyjno- zawodowego. W ramach niniejszego projektu 7 nauczycieli skorzysta ze wsparcia w zakresie szkoleń i studiów podyplomowych. Szkoły biorące udział w projekcie zostaną doposażone w pomoce dydaktyczne, narzędzia TIK oraz w sprzęt do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Doposażone zostaną pracownie przedmiotowe.

Okres realizacji projektu: od 01.09.2020r. do 31.12.2021r.

Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

0,39 zł Całkowita wartość projektu
0,98 zł Wartość dofinansowania Projektu z Funduszu Europejskiego
0,94 zł Wartość dofinansowania z budżetu państwa
0,47 zł Wkład własny Powiatu
Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa