Rusza program pn. „Zajęcia klubowe w WTZ”

Powiat Aleksandrowski realizuje program „Zajęcia klubowe w WTZ” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Adresatami programu są podmioty prowadzące warsztaty terapii zajęciowej.

CEL PROGRAMU:
Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez warsztaty terapii zajęciowej zajęć klubowych, jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

BENEFICJENCI PROGRAMU:
Beneficjentami programu są:
– osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia,
– osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób, (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE:
Warunkiem uczestnictwa w programie, w tym warunkiem uzyskania pomocy finansowej w ramach programu, jest nieposiadanie wymagalnych zobowiązań wobec:
– PFRON, w tym nieposiadanie zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON;
– Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i/lub Urzędu Skarbowego;
– innych organów i instytucji wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:
W 2018 roku:
– do 8 sierpnia 2018r. (nabór wniosków za okres od 01 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019r.)
– od 1 października do 31 października 2018 r. nabór wniosków na 2019 rok za okres od 1 lutego do dnia 31 stycznia kolejnego roku kalendarzowego

WNIOSEK I DOKUMENTY DO POBRANIA:
Poniżej znajduje się link do strony internetowej PFRON z informacjami na temat programu oraz wzór wniosku o dofinansowanie:
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-zajecia-klubowe-w-wtz/

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa