Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert – kultura

Zarząd  Powiatu Aleksandrowskiego uchwałą Nr 507/2023 z dnia 17 marca 2023 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 1/2023 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2023 r. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych”.

Zgodnie z regulaminem konkursu uchwała Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert stanowi podstawę do zawarcia umów z oferentami, których oferty zostały wybrane w konkursach. Umowy określą szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadań.

W przypadku, gdy Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego przyzna dotację na realizację zadania niższą niż wnioskowana w ofercie, oferent może:

1) odstąpić od zawarcia umowy, powiadamiając o tym pisemnie Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia o wysokości przyznanej dotacji;

2) zaproponować aktualizację oferty w formie elektronicznej za pomocą generatora ofert oraz z wersji papierowej stanowiącej wydruk z generatora ofert.  Aktualizacja oferty powinna spełniać następujące warunki:

a) w kosztorysie musi uwzględniać wkład własny, którego minimalny udział procentowy określony został w rozdziale III ust. 5;
b) aktualizację oferty złożyć w czasie umożliwiającym terminowe przygotowanie i podpisanie umowy;
c) jej papierowy wydruk z generatora ofert musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu upoważnione są do reprezentowania podmiotu na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych.

Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji lub/i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż zakres zadania po aktualizacji oferty znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot utraci zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

Aktualizacji oferty należy dokonać za pośrednictwem generatora ofert Witkac.pl (dostępny na stronie internetowej: https://witkac.pl).

Załączniki

Plik
pdf uchwała507
pdf zalacznik1
Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa