Nabór wniosków do programu „Zajęcia klubowe w WTZ”

Powiat Aleksandrowski realizuje program „Zajęcia klubowe w WTZ” finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Adresatami programu są podmioty prowadzące warsztaty terapii zajęciowej.

CEL PROGRAMU:

Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez warsztaty terapii zajęciowej zajęć klubowych, jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

BENEFICJENCI PROGRAMU:

Beneficjentami programu są:

– osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia,

– osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób, (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE:

Warunkiem uczestnictwa w programie, w tym warunkiem uzyskania pomocy finansowej w ramach programu, jest nieposiadanie wymagalnych zobowiązań wobec:

– PFRON, w tym nieposiadanie zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON;

– Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i/lub Urzędu Skarbowego;

– innych organów i instytucji wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

do 18 czerwca 2019 r. na prowadzenie zajęć klubowych obejmujących okres od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.

 

Informacje na temat programu oraz wzór wniosku o dofinansowanie do pobrania z:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-zajecia-klubowe-w-wtz/

 

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa