Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert – sport

Zarząd  Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim uchwałą Nr 144/2020 z dnia 5 marca 2020 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 2/2020 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2020 r. w zakresie kultury fizycznej i turystyki pod nazwą ”Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki”.

  • Uchwała
  • Załącznik Nr 2

Zgodnie z  regulaminem konkursów Oferenci przystępujący do zawarcia umowy na realizację zadania powinni przedstawić:

Uchwała Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert stanowi podstawę do zawarcia umów z oferentami, których oferty zostały wybrane w konkursach. Umowy określą szczegółowe warunki realizacji, finansowania  i rozliczenia zadań.

W przypadku, gdy  Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego przyznał dotację na realizację zadania niższą niż wnioskowana w ofercie, oferent może:

1) odstąpić od zawarcia umowy, powiadamiając o tym pisemnie Starostę Aleksandrowskiego w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia o wysokości przyznanej dotacji;

2) zaproponować zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania, zwany dalej korektą. Korekta powinna spełniać następujące warunki:

a) w preliminarzu kosztów uwzględniać wkład własny, którego minimalny udział procentowy określony został w rozdziale VI ust. 3 pkt 6;

b) korektę złożyć w czasie umożliwiającym terminowe przygotowanie i podpisanie umowy;

c) korekta winna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu upoważnione są do reprezentowania podmiotu na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych.

Warunkiem zawarcia umowy jest:

1) złożenie zaktualizowanego harmonogramu zadania ( o ile nastąpiły zmiany w stosunku do złożonej oferty ). Czas realizacji zadania powinien obejmować: okres przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zadania, jednak nie dłuższy niż wskazany w ogłoszeniu;

2) złożenie zaktualizowanego kosztorysy zadania ( o ile nastąpiły zmiany w stosunku do złożonej oferty ). W przypadku przyznania mniejszego dofinansowania obowiązuje zasada zachowania udziału procentowego wkładu własnego oferenta zadania w stosunku do kosztu całego zadania. Zmiana tej propozycji może polegać na zwiększeniu wkładu własnego.

Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot utraci zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

Aktualizację opisu poszczególnych działań/harmonogramu/kalkulacji przewidywanych kosztów i oświadczenie należy złożyć niezwłocznie w kancelarii Starostwa Powiatowego
w Aleksandrowie Kujawskim, pokój 223.

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa