Pomoc dla osób niepełnosprawnych poszkodowanych w czasie koronawirusa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim realizuje program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III, który jest dofinansowany ze środków PFRON.

Warunkiem uzyskania pomocy w ramach w/w modułu jest utrata, w okresie od 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwości korzystania przez okres co najmniej  5 kolejnych następujących  po sobie  dni roboczych  z opieki świadczonej  w Placówce rehabilitacyjnej. Pomoc udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Zgodnie z Rozdziałem III pkt 6 Kierunków działań oraz  warunków brzegowych obowiązujących  w 2020 roku, realizatorów Modułu III oraz Modułu IV  programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, przyjętych uchwałą nr 29/2020 Zarządu PFRON z dnia 1 kwietnia 2020 r., pomoc finansowa skierowana jest  do osób niepełnosprawnych, które są:

– uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej,

– uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.),

–  podopiecznymi dziennych  domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507.z późn. zm.),

–  podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest  ze Środków  PFRON  na  podstawie art.  36 ustawy z  dnia  27  sierpnia  1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.),

–  uczestnikami programów  zatwierdzonych przez Radę  Nadzorczą  PFRON i  w  ramach  tych programów  korzystają   ze  wsparcia  udzielanego  przez  placówki  rehabilitacyjne,

– pełnoletni  (od 18 do 25 roku życia ) uczestnikami  zajęć  rewalidacyjno  –  wychowawczych organizowanych  zgodnie z  przepisami  rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu  organizowania zajęć rewalidacyjno -wychowawczych dla dzieci i młodzieży  z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim Dz. U. z 2013 r. poz. 529),

–  pełnoletni  (od 18 do 25 roku życia)  wychowankami  specjalnych  ośrodków  szkolno – wychowawczych  oraz  specjalnych  ośrodków  wychowawczych,  funkcjonujących  na podstawie ustawy z  dnia 14 grudnia 2 016 r.  Prawo  oświatowe  (Dz. U. z  2019 r.  poz. 1148, z późn. zm.).

 

 

 

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa