Otwarte konkursy ofert na zadania w zakresie kultury i sportu

ZARZĄD POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

ogłasza otwarte konkursy  ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w następujących zakresach:

 1) Konkurs nr 1/2021 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2021 r. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych”;

2) Konkurs nr 2/2021  na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2021 r. w zakresie kultury fizycznej i turystyki pod nazwą ”Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki”;

Pełny tekst ogłoszenia konkursowego, zawierający szczegółowe informacje dotyczące składania ofert na poszczególne zadania znajduje się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim aleksandrow.pl (zakładka: „NGO”) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lutego 2021 roku  do godz. 15.30 w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim
przy  ul. Słowackiego 8 w Aleksandrowie Kujawskim lub przesyłać na adres:

Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim

Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu

ul. Słowackiego 8

87 – 700 Aleksandrów Kujawski

 (liczy się data wpływu oferty).

Ogólnych informacji na temat konkursów udzielają pracownicy Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu tel. 54 282 79 23.

Ponadto zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) przekazuje się do publicznej wiadomości następujące informacje:

W roku 2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego przeznaczono niżej wymienione kwoty w następujących obszarach:

  1. Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 12 500 zł;
  2. Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 26 000 zł;

Wykaz wszystkich podmiotów, które otrzymały dofinansowanie w roku 2020 znajduje się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim aleksandrow.pl. zakładka „NGO”.

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa