Otwarte konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych

ZARZĄD POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

ogłasza otwarte konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w następujących zakresach:

1) Konkurs nr 1/2023 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2023 roku w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych”;

2) Konkurs nr 2/2023 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2023 roku w zakresie kultury fizycznej i turystyki pod nazwą ”Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki”;

Pełny tekst ogłoszenia konkursowego, zawierający szczegółowe informacje dotyczące składania ofert na poszczególne zadania znajduje się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim aleksandrow.pl (zakładka: „NGO”), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim.

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo. Wersję elektroniczną oferty realizacji zadania objętego konkursem należy wygenerować i złożyć za pomocą generatora ofert Witkac.pl (dostępny na stronie internetowej: https://witkac.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 lutego 2023 roku do godz. 15:29:59.

Wydrukowaną z systemu Witkac.pl ofertę należy podpisać i złożyć wraz z wymaganymi załącznikami w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski do dnia 7 lutego 2023 r. do godziny 15.30 (decyduje data wpływu do urzędu) w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy konkursu.

Ogólnych informacji na temat konkursów udzielają pracownicy Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu tel. 54 282 79 23.

Ponadto zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) przekazuje się do publicznej wiadomości następujące informacje:

W roku 2022 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego przeznaczono niżej wymienione kwoty w następujących obszarach:

  1. zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 33.000 zł;
  2. zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki 30.000 zł;

Wykaz wszystkich podmiotów, które otrzymały dofinansowanie w roku 2022 znajduje się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim aleksandrow.pl. zakładka „NGO”.

 

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa