Otwarte konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

ZARZĄD POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

ogłasza otwarte konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w następujących zakresach:

1) Konkurs nr 1/2022 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2022 roku w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych”;

2) Konkurs nr 2/2022 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2022 roku w zakresie kultury fizycznej i turystyki pod nazwą ”Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki”;

Pełny tekst ogłoszenia konkursowego, zawierający szczegółowe informacje dotyczące składania ofert na poszczególne zadania znajduje się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim aleksandrow.pl (zakładka: „NGO”), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim.

Oferty należy składać drogą elektroniczną za pomocą generatora ofert Witkac.pl
(dostępny na stronie internetowej: https://witkac.pl)
w nieprzekraczalnym terminie do dnia
22 lutego 2022 roku do godz. 23:59:59 

O zachowaniu terminu decyduje data i godzina złożenia oferty w generatorze ofert.

Ogólnych informacji na temat konkursów udzielają pracownicy Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu tel. 54 282 79 23.

Ponadto zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) przekazuje się do publicznej wiadomości następujące informacje:

W roku 2021 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego przeznaczono niżej wymienione kwoty w następujących obszarach:

  1. zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 23.000 zł;
  2. zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki 33.000 zł;

Wykaz wszystkich podmiotów, które otrzymały dofinansowanie w roku 2021 znajduje się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim aleksandrow.pl. zakładka „NGO”.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminami otwartych konkursów ofert, które są dostępne poniżej.

Generator ofert Witkac.pl dostępny jest na stronie internetowej https://witkac.pl

Poniżej publikujemy również instrukcję tworzenia konta organizacji, instrukcję składania ofert oraz sprawozdania za pośrednictwem generatora ofert.

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa