Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych

Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego ogłasza

nabór kandydatów na członków komisji konkursowych powołanych w celu opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych powiatu aleksandrowskiego w roku 2023 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i turystyki.

Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lutego 2023 roku do godziny 15.30 na adres Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem: „Nabór na członka komisji konkursowej”. Decyduje data wpływu do urzędu.

 

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa