Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Zdalne warsztaty modelarskie dziedzictwa architektonicznego powiatu aleksandrowskiego”

Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalne  „NDM” z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tryb pozakonkursowy) złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Zdalne warsztaty modelarskie dziedzictwa architektonicznego powiatu aleksandrowskiego”. Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2020 r. rozpatrzył złożoną w w/w trybie ofertę i uznając celowość realizacja zadania zlecił Stowarzyszeniu z pominięciem otwartego konkursu ofert jego realizację oraz przeznaczyć na ten cel kwotę 500 zł ze środków przeznaczonych w budżecie powiatu na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Celem zadania jest popularyzacja lokalnego dziedzictwa architektonicznego w formie warsztatów modelarskich mających stanowić przygodę z lokalnym zabytkiem architektonicznym poprzez stworzenie jego papierowej miniatury. Oferta skierowana jest do mieszkańców Powiatu Aleksandrowskiego – przewidywana liczba uczestników 60 osób.   Według organizatora podstawową potrzebą realizacji projektu stanowi zbyt mała świadomość posiadanego dorobku kulturowego wynikająca z braku edukacji regionalnej w jednostkach oświatowych  skutkująca znajomością wśród mieszkańców zabytków Krakowa, Warszawy lub innych miast Polski przy jednoczesnym braku wiedzy o dziedzictwie lokalnym.

W związku z powyższym działając  na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się w/w  ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej https://pow-aleksandrowski.rbip.mojregion.info/, na portalu powiatu www.aleksandrow.pl ( zakładka organizacje pozarządowe ) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim.

W terminie 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia można składać uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać osobiście w formie pisemnej, z dopiskiem „uwagi do oferty na realizację zadania pn. „Zdalne warsztaty modelarskie dziedzictwa architektonicznego powiatu aleksandrowskiego” w kancelarii Starostwa Powiatowego przy ul. Słowackiego 8 w Aleksandrowie Kujawskim.

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa