Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Sportowe wakacje – ogólnodostępne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Aleksandrowskiego w okresie wakacji 2020”

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Sportowe wakacje – ogólnodostępne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Aleksandrowskiego w okresie wakacji 2020”

Gminny Międzyzakładowy Ludowego Klub Sportowy „Orzeł” w Służewie w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy) złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Sportowe wakacje – ogólnodostępne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Aleksandrowskiego w okresie wakacji 2020”.

Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2020 r. rozpatrzył złożoną w w/w trybie ofertę i uznając celowość realizacja zadania zlecił Stowarzyszeniu,
z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania pn. „Sportowe wakacje – ogólnodostępne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Aleksandrowskiego w okresie wakacji 2020” przyznając na ten cel wsparcie w wysokości 2000 zł. Umowa
na realizację zadania zostanie zawarta po upływie 7 dni od dnia podania oferty do publicznej wiadomości, po rozpatrzeniu złożonych uwag.

Celem zadania jest zapewnienie dzieciom i młodzieży aktywnego spędzania okresu wakacyjnego pod okiem wykwalifikowanej kadry trenersko-opiekuńczej. Zadanie realizowane jest dla 40 uczestników. Uczestnikami zajęć będą dzieci i młodzież z terenu powiatu aleksandrowskiego. Zajęcia realizowane będą w miesiącu sierpniu w cyklu codziennych zajęć sportowych z grami, zabawami oraz serią pogadanek tematycznych. Przy realizacji zadania pracować będzie 2 trenerów oraz 4 wolontariuszy. Zajęcia odbywać się będą na stadionie sportowym w Służewie w każdy dzień tygodnia ( poniedziałek – piątek ). Liczba zajęć tygodniowo dla każdego uczestnika 10 godzin.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się w/w ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej https://pow-aleksandrowski.rbip.mojregion.info/,
na portalu powiatu www.aleksandrow.pl ( zakładka organizacje pozarządowe ) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim.

W terminie 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia można składać uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać osobiście w formie pisemnej, z dopiskiem „uwagi do oferty na realizację zadania pn. „Sportowe wakacje – ogólnodostępne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży
z terenu Powiatu Aleksandrowskiego w okresie wakacji 2020” w kancelarii Starostwa Powiatowego przy ul. Słowackiego 8 w Aleksandrowie Kujawskim.

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa