Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Nagranie materiału muzycznego oraz premiera koncertowa płyty „Korzenie”

Stowarzyszenie Centrum Niezależnego Życia z siedzibą w Ciechocinku w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy) złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Nagranie materiału muzycznego oraz premiera koncertowa płyty „Korzenie”.

Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2021 r. rozpatrzył złożoną w w/w trybie ofertę i uznając celowość realizacja zadania postanowił zlecić  Stowarzyszeniu, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania pn. „Nagranie materiału muzycznego oraz premiera koncertowa płyty „Korzenie”, przyznając na ten cel wsparcie w wysokości 3.500 zł. umowa na realizację zadania zostanie zawarta po upływie 7 dni od dnia podania oferty do publicznej wiadomości, po rozpatrzeniu złożonych uwag.

Realizacja zadania ma na celu wzbogacenie życia kulturalnego regionu o wartościowe wydarzenia artystyczne i kulturalne oraz ułatwienie mieszkańcom i gościom powiatu aleksandrowskiego dostępu do dóbr kultury. Wydarzenie ma charakter otwarty.

Celem zadania jest zorganizowanie wydarzenia artystycznego w postaci nagrania i wydania płyty zespołu Skołowani pt. „Korzenie” oraz zorganizowanie koncertu premierowego. Płyta i koncert będą utrzymane w konwencji bluesowo-rockowej, a wykonawcami będą muzycy zespołu Skołowani oraz zaproszeni goście. W ramach przedsięwzięcia organizator planuje również nagranie materiału muzycznego w ciechocińskim studio nagraniowym Robin Studio i w studio IVO w Toruniu oraz wydanie płyty CD i premierę płyty w Teatrze Letnim
w Ciechocinku.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się w/w ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej https://pow-aleksandrowski.rbip.mojregion.info/ oraz na stronie internetowej powiatu www.aleksandrow.pl (zakładka NGO) i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim.

W terminie 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia można składać uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać osobiście w formie pisemnej, z dopiskiem „uwagi do oferty na realizację zadania pn. „Nagranie materiału muzycznego oraz premiera koncertowa płyty „Korzenie” w kancelarii Starostwa Powiatowego przy ul. Słowackiego 8 w Aleksandrowie Kujawskim.

Załączniki

Plik
pdf oferta 19a stowarzyszenia cnz
Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa