Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Łazieniecki Festiwal Fotografii w „Cudnych Manowcach” Edwarda Stachury

Stowarzyszenie Przyjaciół Łazieńca „Cudne Manowce” z siedzibą w Łazieńcu w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy) złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn. Łazieniecki Festiwal Fotografii w „Cudnych Manowcach” Edwarda Stachury.

Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego na posiedzeniu w dniu 22 marca 2023 r. rozpatrzył złożoną w w/w trybie ofertę i uznając celowość realizacji zadania postanowił zlecić Stowarzyszeniu, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania pn. Łazieniecki Festiwal Fotografii w „Cudnych Manowcach” Edwarda Stachury przyznając na ten cel wsparcie w wysokości 3.000 zł. Umowa na realizację zadania zostanie zawarta po upływie 7 dni od dnia podania oferty do publicznej wiadomości, po rozpatrzeniu złożonych uwag.

W ramach realizacji zadania zostanie stworzona wystawa poświęcona tematyce nawiązującej do poezji Edwarda Stachury. Umiejscowienie wystawy: przestrzeń publiczna – płoty i ogrodzenia wzdłuż drogi w miejscowości Łazieniec. Oferent zakłada również, że część wystawy w zależności od potrzeb i możliwości wystawienniczej będzie prezentowana w innych miejscach czy miejscowościach powiatu aleksandrowskiego. Głównym rezultatem zadania będzie stworzenie 200 wielkoformatowych obrazów.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się w/w ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej https://pow-aleksandrowski.rbip.mojregion.info/ oraz na stronie internetowej powiatu www.aleksandrow.pl (zakładka NGO) i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim.

W terminie 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia można składać uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać osobiście w formie pisemnej, z dopiskiem „Uwagi do oferty na realizację zadania pn. Łazieniecki Festiwal Fotografii w „Cudnych Manowcach” Edwarda Stachury” w kancelarii Starostwa Powiatowego przy ul. Słowackiego 8 w Aleksandrowie Kujawskim.

 

Załączniki

Plik
pdf 19acudnemanowce
Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa