Ogłoszenie – nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym

Na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 i 124a oaz at. 113 ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 1990 ze zm.)

Starosta Aleksandrowski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania

 z wniosku Polska  Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. oddział  w Bydgoszczy w sprawie wydania decyzji  o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie    prawnym położonej w Ciechocinku przy ulicy Rolnej oznaczonej numerem ewidencyjnym 2139/5 o powierzchni 0.0316ha i 2139/9 o powierzchni 0.0069ha uregulowanej w księdze wieczystej nr WL1A/00021932/0, w której jako współwłaściciel figuruje osoba zmarła i dotychczas nie zostali ustaleni jej spadkobiercy, poprzez zezwolenie na wykonanie budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia z rur PE Dz110.

Ww. nieruchomość traktuje się jako nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

Jednocześnie Starosta Aleksandrowski wzywa wszystkie zainteresowane osoby, które mogą wskazać, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił się do Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 8 Wydział Geodezji,  Rolnictwa i Ochrony Środowiska, tel: 54 282 7946, e-mail: sekretariat@leksandrow.pl.

Po upływie wskazanego powyżej terminu zostanie wszczęte postępowanie o ograniczenie sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości.

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa