Oferta UKS „Jedynka” w trybie pozakonkursowym

Oferta UKS „Jedynka” w trybie pozakonkursowym

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Letni obóz rekreacyjno – sportowy tenisa ziemnego”

Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka’ w Ciechocinku w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tryb pozakonkursowy) złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn. . „Letni obóz rekreacyjno – sportowy tenisa ziemnego”.

Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego na posiedzeniu w dniu 4 lipca 2018 r. rozpatrzył złożoną w w/w trybie ofertę i uznając celowość realizacja zadania zlecił Stowarzyszeniu,
z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania pn. „Letni obóz rekreacyjno – sportowy tenisa ziemnego”

Celem zadania jest zrealizowanie aktywnego wypoczynku wyjazdowego dla ok. 30 uczestników w atrakcyjnym środowisku oraz w warunkach sprzyjających realizacji założeń dydaktyczno – wychowawczych..

W związku z powyższym działając na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się w/w ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej https://pow-aleksandrowski.rbip.mojregion.info/, na portalu powiatu www.aleksandrow.pl ( zakładka organizacje pozarządowe ) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim.

W terminie 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia można składać uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać osobiście w formie pisemnej, z dopiskiem „uwagi do oferty Stowarzyszenia Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka’ w Ciechocinku” w kancelarii Starostwa Powiatowego przy ul. Słowackiego 8 w Aleksandrowie Kujawskim.

Załączniki

Plik
pdf Oferta w trybie art 19A
Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa