Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jagiellończyk” w trybie pozakonkursowym

Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jagiellończyk” w trybie pozakonkursowym

Uczniowski Klub Sportowy „Jagiellończyk” z siedzibą w Nieszawie w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tryb pozakonkursowy) złożył ofertę na realizację zadania publicznego  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch”.

Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2019 r. rozpatrzył złożoną w w/w trybie ofertę i uznając celowość realizacja zadania zlecił Klubowi, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch”.

Celem zadania jest organizacja różnych form pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz dyskusji, pogadanek, konkursów  w temacie szkodliwego wpływu wszelkich nałogów dla organizmu człowieka, promujących wartościowy  i zdrowy tryb życia; motywujący do życia bez nałogów. Ponadto w ramach zadania organizator planuje turnieje i potyczki mające na celu integrację środowisk. Poprzez czynny udział w integrujących dzieci i młodzież grach i zabawach sportowych, projekt ma za zadanie ukazanie alternatywnych sposobów  samorealizacji zmierzających do szukania poczucia własnej wartości.  Kolejnym celem realizacji zadania jest rozwój ogólnej sprawności fizycznej uczestników, zamiłowania do sportu, aktywizację środowiska dzieci i młodzieży.

W związku z powyższym działając  na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się w/w  ofertę:

w Biuletynie Informacji Publicznej https://pow-aleksandrowski.rbip.mojregion.info/,

na portalu powiatu www.aleksandrow.pl/organizacje-pozarzadowe/

oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim.

W terminie 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia można składać uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać osobiście w formie pisemnej, z dopiskiem „uwagi do oferty Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jagiellończyk” na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch” w kancelarii Starostwa Powiatowego przy ul. Słowackiego 8 w Aleksandrowie Kujawskim.

Załączniki

Plik
pdf Oferta w trybie 19a
Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa