Oferta Stowarzyszenia Przyjaciół Łazieńca „Cudne Manowce” w trybie pozakonkursowym

Oferta Stowarzyszenia Przyjaciół Łazieńca „Cudne Manowce” w trybie pozakonkursowym

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Plener malarsko-rzeźbiarski Cztery Pory Roku w Zagubinie Edwarda Stachury”

Stowarzyszenie Przyjaciół Łazieńca „Cudne Manowce” w trybie art. 19a ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tryb pozakonkursowy) złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn. . „Plener malarsko-rzeźbiarski Cztery Pory Roku w Zagubinie Edwarda Stachury”.

Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego na posiedzeniu w dniu 4 lipca 2019 r. rozpatrzył złożoną w w/w trybie ofertę i uznając celowość realizacja zadania zlecił Stowarzyszeniu,
z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania pn. „Plener malarsko-rzeźbiarski Cztery Pory Roku w Zagubinie Edwarda Stachury”.

Celem zadania jest pokazanie piękna krajobrazu Kujaw ze szczególnym uwzględnieniem rodzinnych stron Stachury poprzez rzeźbę i obraz oraz ich promocja. Zainteresowanie twórczością Stachury poprzez inne niż literackie środki wyrazu artystycznego. Stworzenie możliwości kontaktu społeczności ze sztuką i jej twórcami. Umożliwienie młodemu pokoleniu bezpośredniego kontaktu ze sztuką poprzez warsztatu malarskie i rzeźbiarskie. Umożliwić członkom Stowarzyszenia zrealizowania się w ramach wolontariatu w organizację imprezy propagującej miejsce i osoby z własnego otoczenia. Budowanie nowej atrakcji turystycznej, powodującej zwiększenie zainteresowanie Łazieńcem i regionem. Wyjście naprzeciw potrzebom entuzjastów twórczości Stachury. Wzmocnienie więzi między mieszkańcami gminy a poetą.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się w/w ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej https://pow-aleksandrowski.rbip.mojregion.info/, na portalu powiatu www.aleksandrow.pl ( zakładka organizacje pozarządowe ) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim.

W terminie 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia można składać uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać osobiście w formie pisemnej, z dopiskiem „uwagi do oferty Stowarzyszenia Przyjaciół Łazieńca „Cudne Manowce”” w kancelarii Starostwa Powiatowego przy ul. Słowackiego 8 w Aleksandrowie Kujawskim.

Załączniki

Plik
pdf Oferta w trybie art 19A
Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa