Oferta Stowarzyszenia Kulturalnego „Serpentyna” w trybie pozakonkursowym

Oferta Stowarzyszenia Kulturalnego „Serpentyna” w trybie pozakonkursowym

Stowarzyszenie Kulturalne Serpentyna w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy) złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Na Kujawską Nutę – XXVI Wojewódzki Przegląd Dorobku Klubów Seniora”.

Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego na posiedzeniu w dniu 11 lipca 2019 r. rozpatrzył złożoną w w/w trybie ofertę i uznając celowość realizacja zadania zlecił Stowarzyszeniu, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania pn. „Na Kujawską Nutę – XXVI Wojewódzki Przegląd Dorobku Klubów Seniora”.

Celem zadania jest organizacja XXVI Wojewódzkiego Przeglądu Dorobku Klubów Seniora poprzez prezentację działań artystycznych prowadzonych w klubach seniora z terenu województwa kujawsko – pomorskiego. W Przeglądzie udział weźmie ok. 25 klubów z całego województwa. W ramach Przeglądu zorganizowana zostanie wystawa rękodzieła artystycznego, która ma na celu między innymi propagowanie ciekawych technik artystycznych, wymiana doświadczeń i dorobku artystycznego.

Organizacja w/w przedsięwzięcia ma na cele również zwiększenie zainteresowania tradycjami i dziedzictwem kulturowym, zwiększenie udziału seniorów w życiu społecznym i kulturalnym, wymiana doświadczeń, pobudzanie kulturalnych inicjatyw lokalnych oraz stwarzanie warunków do rozwoju twórczości, a także poszukiwanie nowych form pracy artystycznej, kultywowanie tradycji ludowych, aktywizacja życia kulturalnego seniorów, promocja powiatu aleksandrowskiego.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się w/w ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej https://pow-aleksandrowski.rbip.mojregion.info/, na portalu powiatu www.aleksandrow.pl ( zakładka organizacje pozarządowe ) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim.

W terminie 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia można składać uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać osobiście w formie pisemnej, z dopiskiem „uwagi do oferty na realizację zadania pn. „Na Kujawską Nutę – XXVI Wojewódzki Przegląd Dorobku Klubów Seniora” w kancelarii Starostwa Powiatowego przy ul. Słowackiego 8 w Aleksandrowie Kujawskim.

Załączniki

Plik
pdf Oferta w trybie art 19A
Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa