Oferta Klubu Jeździeckiego „Floret” w trybie pozakonkursowym

Oferta Klubu Jeździeckiego „Floret” w trybie pozakonkursowym

Klub Jeździecki „Floret” z siedzibą w Otłoczynie w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy) złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn. „„Mamo, tato, tu jestem” – pogłębianie więzi rodzic – dziecko”.

Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego na posiedzeniu w dniu 25 lipca 2019 r. rozpatrzył złożoną w w/w trybie ofertę i uznając celowość, realizację zadania zlecił Klubowi,
z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania pn. „„Mamo, tato, tu jestem” – pogłębianie więzi rodzic – dziecko”.

Celem zadania jest organizacja zajęć kreatywnych podczas zawodów jeździeckich w Otłoczynie. Celem zorganizowania zajęć jest aktywizacja dzieci i młodzieży do czynnego udziału w zabawach mających na celu pobudzenie kreatywnego myślenia, wyobraźni. Zadanie realizowane jest w kierunku prozdrowotnym, między innymi zmiany nawyków ( z trybu siedzącego na bardziej aktywny na świeżym powietrzu ). Zadanie ma również na celu propagowanie sportu, zabaw, spędzania wspólnie czasu wśród rówieśników bez komórki i komputera. Podczas zadania dzieci będą również bawić się z rodzicami w celu pogłębienia więzi, które w dzisiejszych czasach są osłabione poprzez wirtualny świat, w którym dzieci teraz spędzają większość czasu.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się w/w ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej https://pow-aleksandrowski.rbip.mojregion.info/,
na portalu powiatu www.aleksandrow.pl ( zakładka organizacje pozarządowe ) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim.

W terminie 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia można składać uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać osobiście w formie pisemnej, z dopiskiem „uwagi do oferty Klubu Jeździeckiego „Floret” na realizację zadania pn. „„Mamo, tato, tu jestem” – pogłębianie więzi rodzic – dziecko” w kancelarii Starostwa Powiatowego przy ul. Słowackiego 8
w Aleksandrowie Kujawskim.

Załączniki

Plik
pdf Oferta w trybie art 19A Floret
Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa