Odznaka „Zasłużony dla Powiatu Aleksandrowskiego”

Mając na celu odpowiednie uhonorowanie, wyróżnienie obywateli, instytucji i organizacji pozarządowych, które całokształtem działalności zawodowej, społecznej i publicznej, względnie realizacją swoich działań w sposób szczególny przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju Powiatu Aleksandrowskiego, Rada Powiatu Aleksandrowskiego uchwałą Nr XXIII/294/2017 z dnia 22 kwietnia 2017 r. ustanowiła Odznakę Honorową „Zasłużony dla Powiatu Aleksandrowskiego”.

Odznakę Honorową nadaje Rada Powiatu Aleksandrowskiego na wniosek Konwentu Odznaki Honorowej, według zasad zawartych w Regulaminie określonym ww. uchwałą. Odznaka może być nadawana obywatelom polskim i cudzoziemcom. Podmiotami uprawnionymi do wniesienia zgłoszenia o nadanie Odznaki Honorowej są:

1) Przewodniczący Rady Powiatu Aleksandrowskiego;
2) Starosta Aleksandrowski;
3) Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego;
4) komisje stałe Rady Powiatu Aleksandrowskiego;
5) grupa co najmniej 5 Radnych Powiatu Aleksandrowskiego;
6) kierownicy zakładów pracy, instytucji i jednostek organizacyjnych powiatu;
7) organy jednostek samorządu terytorialnego wchodzących terytorialnie w skład Powiatu Aleksandrowskiego;
8) organy statutowe organizacji społecznych, politycznych, związkowych, młodzieżowych, spółdzielczych, kościołów, związków wyznaniowych i innych.

W związku z powyższym zapraszamy do składania zgłoszeń o nadanie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Powiatu Aleksandrowskiego”.

Zgłoszenie o nadanie Odznaki Honorowej powinno zawierać dokładne dane osobowe osoby zgłaszanej do wyróżnienia, charakterystykę jej działań oraz uzasadnienie wskazujące szczególne dokonania i zasługi dla rozwoju Powiatu Aleksandrowskiego.

W uzasadnieniu zgłoszenia powinno się przedstawiać konkretne zasługi włożone w rozwój i promocję Powiatu Aleksandrowskiego, wykraczające poza podstawowe obowiązki statutowe lub zawodowe oraz dokonania przynoszące wymierne korzyści dla mieszkańców powiatu. Opis działalności zawodowej i społecznej osoby fizycznej nie może ograniczać się do prezentacji przebiegu kariery zawodowej lub działalności społecznej, wykazu zajmowanych stanowisk lub pełnionych funkcji.

Zgłoszenie o nadanie Odznaki Honorowej należy złożyć do dnia 15 sierpnia 2018 r. w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim.

 

 

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa