Nabór wniosków do programu „Zajęcia klubowe w WTZ”

Nabór wniosków do programu „Zajęcia klubowe w WTZ”

Powiat Aleksandrowski realizuje program „Zajęcia klubowe w WTZ” finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Adresatami programu są podmioty prowadzące warsztaty terapii zajęciowej.

CEL PROGRAMU:

Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez warsztaty terapii zajęciowej zajęć klubowych, jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

BENEFICJENCI PROGRAMU:

Beneficjentami programu są:

– osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia,

– osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób, (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE:

Warunkiem uczestnictwa w programie, w tym warunkiem uzyskania pomocy finansowej w ramach programu, jest nieposiadanie wymagalnych zobowiązań wobec:

– PFRON, w tym nieposiadanie zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON;

– Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i/lub Urzędu Skarbowego;

– innych organów i instytucji wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

od dnia 14 października 2019 r. do dnia 31 października 2019 r. na prowadzenie zajęć klubowych obejmujących okres od 01 lutego 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

 

Poniżej znajduje się link do strony internetowej PFRON z informacjami na temat programu oraz wzór wniosku o dofinansowanie:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-zajecia-klubowe-w-wtz/

 

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa