Konkurs na stanowisko Dyrektora Biura Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia

Zarząd Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia

ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Biura Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia

 1. Od kandydatów oczekujemy – wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej 5-letni staż pracy lub wykonywania własnej działalności gospodarczej,
  w tym co najmniej 3 lata pracy na stanowisku kierowniczym lub zarządzenia zespołem ludzkim w ramach własnej działalności gospodarczej
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu wdrażania środków z budżetu Unii Europejskiej,
 • posiadanie kompetencji miękkich – umiejętność organizacji pracy zespołu ludzkiego, komunikatywność,
 • gotowość do pracy w wymiarze pełnego etatu na umowę o pracę, dyspozycyjność.
 1. Mile widziane kwalifikacje kandydatów:
 • wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii lub zarządzania lub prawa lub planowania przestrzennego lub gospodarki przestrzennej,
 • studia podyplomowe z zakresu problematyki europejskiej lub funduszy unijnych,
 • co najmniej 3 lata doświadczenia w pozyskiwaniu lub rozliczaniu środków z budżetu Unii Europejskiej,
 • znajomość przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu średnio zaawansowanym,
 • umiejętność analitycznego podejścia do problemów.
 1. Zakres zadań:
 • organizowanie, kierowanie i nadzór nad funkcjonowaniem Biura, w tym m.in.:
 • prowadzenie spraw Stowarzyszenia,
 • zapewnienie obsługi Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
 • nadzór nad realizacją przez Biuro zadań Zarządu Stowarzyszenia,
 • realizacja kompetencji pracodawcy wobec pracowników Biura,
 • realizacja celów i zadań statutowych wynikających z pełnionej przez Stowarzyszenie roli Związku ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia.
 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • motywacja przystąpienia do naboru,
 • życiorys (CV) zawierający opis dotychczasowej drogi zawodowej, posiadanego wykształcenia i kwalifikacji, stażu pracy i osiągnięć zawodowych, opatrzony klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia naboru przez Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia.”

 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie,
 • dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letni staż pracy (np. świadectwa pracy lub zaświadczenia o zakończonym bądź kontynuowanym zatrudnieniu) lub 5-letni okres wykonywania własnej działalności gospodarczej

(przez staż pracy rozumie się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze),

 • dokumenty potwierdzające co najmniej 3 lata pracy na stanowisku kierowniczym lub zarządzenia zespołem ludzkim w ramach własnej działalności gospodarczej,
 • dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu lub rozliczaniu środków z budżetu Unii Europejskiej (w przypadku kandydata posiadającego spodziewane kwalifikacje – dokumenty nieobligatoryjne)
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu średniozaawansowanym (w przypadku kandydata posiadającego spodziewane kwalifikacje – dokumenty nieobligatoryjne),
 • mile widziane przedłożenie opinii i/lub referencji i/lub zakresów czynności z poprzednich miejsc pracy (dokumenty nieobligatoryjne).

Wszystkie dokumenty sporządzone przez kandydata powinny być opatrzone jego własnoręcznym podpisem. Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672) wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone
w języku polskim.

 1. Tryb przeprowadzenia naboru:
  • Termin składania ofert: do dnia 23.12.2022 r.
  • Zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

„Oferta na stanowisko Dyrektora Biura Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia”.

 • Ofertę należy złożyć albo przesłać przesyłką pocztową lub kurierską na adres:

Urząd Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń.

 • Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu przesyłki do tut. Urzędu.
 • O spełnianiu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do dalszego etapu postępowania kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną
  na podany adres e–mail.
 • Zgłoszenia, które wpłyną po wyznaczonym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa