Kierownictwo Starostwa

Home / Kierownictwo Starostwa
Dariusz Wochna

Dariusz Wochna

Starosta Aleksandrowski

ZASADY WYKONYWANIA FUNKCJI KIEROWNICZYCH W STAROSTWIE Kierownikiem Starostwa i zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa jest Starosta. Starosta organizuje pracę Starostwa przy pomocy Wicestarosty, Sekretarza i Skarbnika. Do zakresu zadań i kompetencji starosty jako kierownika starostwa należy: ogólne kierownictwo oraz nadzór nad organizacją pracy i realizacją zadań starostwa, określenie organizacji wewnętrznej oraz form i metod pracy starostwa, z wyjątkiem spraw objętych regulaminem, koordynowanie działalności wydziałów oraz kierowanie przy pomocy wicestarosty, sekretarza i skarbnika pracą komórek...

Wojciech Marjański

Wojciech Marjański

Wicestarosta

Wicestarosta wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez starostę i niniejszy regulamin. W czasie nieobecności lub niemożności wykonywania swej funkcji przez starostę, wicestarosta wykonuje czynności przewodniczenia zarządowi i organizowania jego pracy – na podstawie pisemnego upoważnienia lub w przypadku konieczności podjęcia przez zarząd niezwłocznych działań. W powyższych przypadkach wicestarosta na podstawie i w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa kieruje starostwem. Wicestarosta sprawuje bezpośredni nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez komórki organizacyjne i jednostki...

Piotr Marciniak

Piotr Marciniak

Sekretarz

Do zadań sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania starostwa, a w szczególności: bezpośrednie kierowanie Biurem Organów Samorządowych, sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem bieżących zadań przez komórki organizacyjne starostwa w zakresie ustalonym przez starostę, bezpośredni nadzór nad wieloosobowym stanowiskiem ds. obsługi urzędu oraz samodzielnym stanowiskiem ds. bhp, właściwa organizacja pracy, czuwanie nad terminowością i tokiem wykonywanych zadań w starostwie, w tym załatwianie spraw indywidualnych, opracowywanie projektów aktów wewnętrznych regulujących strukturę i zasady...

Dorota Sobierajska

Dorota Sobierajska

Skarbnik

Do zadań skarbnika należy m.in. : zapewnienie realizacji polityki finansowej powiatu, przygotowywanie projektów budżetu powiatu, wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości, nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem i realizacją budżetu powiatu i zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonywania, zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej, kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań finansowych powiatu, sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo – księgowymi starostwa, nadzorowanie egzekwowania należności budżetowych, uruchamianie procedury w celu wyboru banku...

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa