Kategoria: Organizacje pozarządowe

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członka komisji konkursowej
Wpis

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członka komisji konkursowej

Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego ogłasza nabór kandydatów na członka komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu aleksandrowskiego w 2022 roku. Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie...

Otwarty konkurs ofert na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej
Wpis

Otwarty konkurs ofert na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

ZARZĄD POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO  ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu aleksandrowskiego w 2022 roku Oferty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 8 (II piętro) w zamkniętej kopercie z dopiskiem : „Otwarty...

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego  pn. „Smaki wsi kujawskiej”
Wpis

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Smaki wsi kujawskiej”

Stowarzyszenie Kulturalne „Serpentyna” z siedzibą w Raciążku w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy) złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Smaki wsi kujawskiej”. Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2021 r. rozpatrzył złożoną w w/w trybie ofertę i uznając...

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego  pn. „Nagranie materiału muzycznego oraz premiera koncertowa płyty „Korzenie”
Wpis

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Nagranie materiału muzycznego oraz premiera koncertowa płyty „Korzenie”

Stowarzyszenie Centrum Niezależnego Życia z siedzibą w Ciechocinku w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy) złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Nagranie materiału muzycznego oraz premiera koncertowa płyty „Korzenie”. Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2021 r. rozpatrzył...

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert – kultura
Wpis

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert – kultura

Zarząd  Powiatu Aleksandrowskiego uchwałą Nr 251/2021 z dnia 19 marca 2021 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 1/2021 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2021 roku w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych”. Zgodnie z regulaminem konkursów uchwała Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego...

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert – sport
Wpis

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert – sport

Zarząd  Powiatu Aleksandrowskiego uchwałą Nr 251/2021 z dnia 19 marca 2021 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 2/2021 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2021 roku w zakresie kultury fizycznej i turystyki pod nazwą ”Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki”. Zgodnie z regulaminem konkursów uchwała...

Uchybienia formalne w ofertach konkursowych NGO na 2021 rok
Wpis

Uchybienia formalne w ofertach konkursowych NGO na 2021 rok

Zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach ogłoszonych konkursów ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i turystyki  dopuszcza się możliwość uzupełnienia uchybień formalnych, o których mowa  w  rozdziale VI ust. 3 pkt 7 do 10 w/w regulaminów, stanowiących załączniki do uchwały nr 233/2021 Zarządu...

Otwarte konkursy ofert na zadania w zakresie kultury i sportu
Wpis

Otwarte konkursy ofert na zadania w zakresie kultury i sportu

ZARZĄD POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO ogłasza otwarte konkursy  ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w następujących zakresach:  1) Konkurs nr 1/2021 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2021 r. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa...

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Sportowe wakacje – ogólnodostępne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Aleksandrowskiego w okresie wakacji 2020”
Wpis

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Sportowe wakacje – ogólnodostępne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Aleksandrowskiego w okresie wakacji 2020”

Gminny Międzyzakładowy Ludowego Klub Sportowy „Orzeł” w Służewie w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy) złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Sportowe wakacje – ogólnodostępne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Aleksandrowskiego w okresie wakacji 2020”. Zarząd Powiatu...

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa