Kategoria: Organizacje pozarządowe

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członka komisji konkursowej
Wpis

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członka komisji konkursowej

Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego ogłasza nabór kandydatów na członka komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu aleksandrowskiego w 2023 roku. Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie...

Otwarty konkurs ofert na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej
Wpis

Otwarty konkurs ofert na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

ZARZĄD POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO  ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu aleksandrowskiego w 2023 roku Oferty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 8 (II piętro) w zamkniętej kopercie z dopiskiem : „Otwarty...

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego  pn. Organizacja obozu sportowego dla dzieci z terenu Powiatu Aleksandrów Kujawski „Buduj formę – 2022”
Wpis

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Organizacja obozu sportowego dla dzieci z terenu Powiatu Aleksandrów Kujawski „Buduj formę – 2022”

Gminny Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Służewie w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy) złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn. Organizacja obozu sportowego dla dzieci z terenu Powiatu Aleksandrów Kujawski „Buduj formę – 2022”. Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego na posiedzeniu w dniu...

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert – sport
Wpis

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert – sport

Zarząd  Powiatu Aleksandrowskiego uchwałą Nr 366/2022 z dnia 18 marca 2022 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 2/2022 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2022 roku w zakresie kultury fizycznej i turystyki pod nazwą ”Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki”. Zgodnie z regulaminem konkursu uchwała...

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert – kultura
Wpis

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert – kultura

Zarząd  Powiatu Aleksandrowskiego uchwałą Nr 366/2022 z dnia 18 marca 2022 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 1/2022 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2022 r. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych”. Zgodnie z regulaminem konkursu uchwała Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego...

Uchybienia formalne w ofertach złożonych na otwarte konkursy ofert na 2022 rok
Wpis

Uchybienia formalne w ofertach złożonych na otwarte konkursy ofert na 2022 rok

Zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach ogłoszonych konkursów ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i turystyki, stanowiących załączniki do uchwały nr 351/2022 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 27 stycznia 2022 r., dopuszcza się możliwość uzupełnienia (w formie elektronicznej w generatorze ofert): załączników, o...

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych
Wpis

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych powołanych w celu opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych powiatu aleksandrowskiego w roku 2022 w zakresie: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i turystyki Działając na podstawie art. 15 ust. 2a i ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003...

Otwarte konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Wpis

Otwarte konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

ZARZĄD POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO ogłasza otwarte konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w następujących zakresach: 1) Konkurs nr 1/2022 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2022 roku w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa...

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa