Kategoria: Organizacje pozarządowe

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert – kultura
Wpis

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert – kultura

Zarząd  Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim uchwałą Nr 144/2020 z dnia 5 marca 2020 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 1/2020 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2020 r. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych”. Uchwała Załącznik Nr 1Zgodnie z  regulaminem konkursów Oferenci...

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert – sport
Wpis

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert – sport

Zarząd  Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim uchwałą Nr 144/2020 z dnia 5 marca 2020 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 2/2020 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2020 r. w zakresie kultury fizycznej i turystyki pod nazwą ”Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki”. Uchwała Załącznik Nr...

Uchybienia formalne w ofertach konkursowych NGO na 2020 rok
Wpis

Uchybienia formalne w ofertach konkursowych NGO na 2020 rok

Zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach ogłoszonych konkursów ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i turystyki  dopuszcza się możliwość uzupełnienia uchybień formalnych, o których mowa  w  rozdziale VI ust. 3 pkt 7 do 10 w/w regulaminów, stanowiących załączniki do uchwały nr 133/2020 Zarządu...

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych
Wpis

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

Zarząd Powiatu ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych powoływanych w celu opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i turystyki, reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i...

Otwarte konkursy ofert na zadania w zakresie kultury i sportu
Wpis

Otwarte konkursy ofert na zadania w zakresie kultury i sportu

Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego zaprasza do składania ofert na realizację zadań publicznych w  zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i turystyki. 1. Regulamin otwartego konkursu nr 1/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2020 roku w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą :„Upowszechnianie kultury, wspieranie działań...

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020
Wpis

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Aleksandrowskiego na otwarte spotkanie, które odbędzie się dnia 14 października 2019 r. o godzinie 14.00 w sali nr 121 w budynku Starostwa Powiatowego  przy ulicy Słowackiego 8 w Aleksandrowie Kujawskim. Celem spotkania będzie przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Aleksandrowskiego z...

Nabór zgłoszeń kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
Wpis

Nabór zgłoszeń kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Starosta Aleksandrowski ogłasza nabór zgłoszeń kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo-doradczym, a do jej zadań należy: – inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i realizacji ich praw, – opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, – ocena...

Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jagiellończyk” w trybie pozakonkursowym
Wpis

Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jagiellończyk” w trybie pozakonkursowym

Uczniowski Klub Sportowy „Jagiellończyk” z siedzibą w Nieszawie w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tryb pozakonkursowy) złożył ofertę na realizację zadania publicznego  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego na posiedzeniu w dniu 30...

Oferta Klubu Jeździeckiego „Floret” w trybie pozakonkursowym
Wpis

Oferta Klubu Jeździeckiego „Floret” w trybie pozakonkursowym

Klub Jeździecki „Floret” z siedzibą w Otłoczynie w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy) złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn. „„Mamo, tato, tu jestem” – pogłębianie więzi rodzic – dziecko”. Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego na posiedzeniu w dniu 25 lipca 2019 r....

Oferta GMLKS „Orzeł” Służewo w trybie pozakonkursowym
Wpis

Oferta GMLKS „Orzeł” Służewo w trybie pozakonkursowym

Gminnego Międzyzakładowego Ludowego Klubu Sportowego „Orzeł” w Służewie w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy) złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Rodzinny Piknik Sportowy”. Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego na posiedzeniu w dniu 11 lipca 2019 r. rozpatrzył złożoną w w/w trybie ofertę...

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa