Bezpłatna Pomoc Prawna

Home / Bezpłatna Pomoc Prawna

Dnia 15 czerwca 2018 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw, która oprócz nowych usług (nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja) rozszerza katalog osób uprawnionych do korzystania z pomocy. Od roku 2019 do uzyskania pomocy uprawniona będzie każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Cały zakres pomocy udzielanej w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej jest całkowicie darmowy.

 

HARMONOGRAM DYŻURÓW

Aleksandrów Kujawski – Punkt Nieodpłatnych Porad Pranych i Obywatelskich, ul. Wyspiańskiego 4
Poniedziałek 13.00-17.00
Wtorek 8.00-12:00
Środa 13.00-17.00
Czwartek 8.00-12.00
Piątek 15.00-19.00
Punkt prowadzi Zaborskie Towarzystwo Naukowe

Aleksandrów Kujawski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Sikorskiego 3
Poniedziałek 10.00-14.00

Ciechocinek, Urząd Miejski w Ciechocinku, ul. Kopernika 19, I piętro, pok. nr 12, tel. (54) 416 18 00 wew.139
Piątek 10.00-14.00

Łazieniec (gmina wiejska Aleksandrów Kujawski) – Świetlica Wiejska w Łazieńcu, ul. Podgórna 1
Wtorek 11.00-15.00

Koneck, Urząd Gminy w Konecku, Koneck 30
Czwartek 10.00-14.00

Zakrzewo, Gminny Ośrodek Kultury w Zakrzewie
Środa 11:00-15:00

 

Od stycznia 2019 roku starostwa powiatowe wprowadzają wcześniejsze zapisy telefoniczne, ewentualnie w innych formach ogłaszanych na stronie internetowej danego urzędu powiatu i stronach urzędów gmin. Rejestracja tel. 54 282 79 17

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub

2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

4. sporządzenie projektu pisma o:- zwolnienie od kosztów sądowych;- ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym; – ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Na czym polega nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

Poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierza do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu. W razie potrzeby, sporządza się wspólnie z osobą uprawnioną plan działania i wspomaga jego realizację. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje między innymi porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

 

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

mgr Anna Szmeichel
e-mail: radca@aleksandrow.pl

Siedziba: Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim, II piętro, pok. 214a
tel. 54 282-79-41

Godziny przyjęć:
Poniedziałek 7.30 – 9.30,
Wtorek 7.30 – 11.30,
Czwartek 7.30 – 11.30,

Powiatowy Rzecznik Konsumentów ma za zadanie:

– udzielanie konsumentom bezpłatnych porad oraz informacji dotyczących ochrony ich interesu,
– wytaczanie powództwa w sprawach konsumenckich oraz wstępowanie do toczącego się już postępowania,
– wnioskowanie zmiany prawa miejscowego,
– współdziałanie z delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz organizacjami konsumenckimi,
– sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności i przedkładanie go Staroście,
– współpracowanie z komisjami Rady w zakresie działania Powiatowego Rzecznika Konsumentów,
– występowanie do przedsiębiorców w sprawach konsumenckich.

 

UWAGA!

W ZWIĄZKU Z ODEJŚCIEM NA EMERYTURĘ PRACOWNIKA ZATRUDNIONEGO NA STANOWISKU POWIATOWEGO RZECZNIKA PRAW KONSUMENTÓW INFORMUJEMY, ŻE NOWY RZECZNIK PODEJMIE CZYNNOŚCI PO WYŁONIENIU GO W DRODZE KONKURSU.

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa