Oferta GMLKS Orzeł w trybie pozakonkursowym

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Zajęcia turystyczno- krajoznawcze w ramach obozu turystyczno-sportowego w Zakopanem”

Gminny Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Służewie w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy) złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Zajęcia turystyczno- krajoznawcze w ramach obozu turystyczno- sportowego w Zakopanem”.

Zarząd Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim na posiedzeniu w dniu 9 maja 2018r. rozpatrzył złożoną w w/w trybie ofertę i uznając celowość realizacja zadania zlecił Stowarzyszeniu, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania pn. „Zajęcia turystyczno-krajoznawcze w ramach obozu turystyczno-sportowego w Zakopanem” zgodnie ze złożona ofertą.

Gminny Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Służewie planuje zorganizować obóz turystyczno – krajoznawczy w Zakopanem skierowany do dzieci i młodzieży z terenu powiatu aleksandrowskiego (15 uczestników). Celem organizacji zadania jest propagowanie aktywności fizycznej z elementami krajoznawczo – turystycznymi.

Zakładane rezultaty zadania to między innymi poznanie regionów Polski, wzmocnienie potrzeby poznawania natury, wzrost sprawności ogólnej dzieci i młodzieży, rozwój umiejętności sportowych, popularyzacja krajoznawstwa i turystyki.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się w/w ofertę na portalu powiatu www.aleksandrow.pl (zakładka organizacje pozarządowe) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim.

W terminie 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia można składać uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać osobiście w formie pisemnej, z dopiskiem „uwagi do oferty Gminnego Międzyzakładowego Ludowego Klubu Sportowego „Orzeł” w Służewie” w kancelarii Starostwa Powiatowego przy ul. Słowackiego 8 w Aleksandrowie Kujawskim.

 

Źródło: Wydz, Polityki Społecznej i Promocji Powiatu, tel. 54 282 79 23

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa