Oferta „Serpentyny” w trybie pozakonkursowym

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „X Dnia Raciążka – XXXIV Dni Młodości”

Stowarzyszenia Kulturalnego „Serpentyna” w Raciążku w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy) złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „X Dnia Raciążka – XXXIV Dni Młodości”.

Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego na posiedzeniu w dniu 7 maja 2018 r. rozpatrzył złożoną w w/w trybie ofertę i uznając celowość realizacja zadania zlecił Stowarzyszeniu, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania pn. „X Dnia Raciążka – XXXIV Dni Młodości”, zgodnie ze złożoną ofertą.

Celem zadania jest rozwijanie i wspieranie aktywności kulturalnej społeczności poprzez organizację imprezy promującej produkty regionalne, tradycyjne i ekologiczne, lokalne zwyczaje z tym związane oraz promocją lokalnego dziedzictwa kulturowego.

W ramach projektu zorganizowana zostanie impreza kulturalno-integracyjna. promująca walory lokalnego dziedzictwa kulturalnego. Głównym punktem projektu będzie promocja tradycyjnych kujawskich dań z kaczki poprzez Konkurs na Dania z Kaczyny w którym wezmą udział drużyny włodarzy gmin i miast z terenu Powiatu Aleksandrowskiego. Zadaniem uczestników będzie przygotowanie dań z kaczki, które zostaną poddane ocenie jurorów. Uczestnicy otrzymają nagrody rzeczowe. Odbędą się występy artystyczne
i dodatkowe atrakcje dla publiczności. Kolejnym istotnym elementem zadania jest promocja folkloru kujawskiego oraz regionalnych strojów ludowych oraz wystawy i kiermasze rękodzieła, sztuki ludowej, produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych. W trakcie imprezy zaplanowany jest koncert Gwiazdy – znanego zespołu muzycznego oraz występy zespołów muzycznych z regionu. Całość prowadzona będzie przez konferansjera, który poprowadzi gry i zabawy integracyjne dla dzieci i dorosłych.

Projekt przeznaczony dla mieszkańców gminy Raciążek, powiatu Aleksandrowskiego i gości spoza naszego regionu, którzy w latach ubiegłych licznie uczestniczyli w tym przedsięwzięciu. Docelowa liczba odbiorców ok. 400 osób. Promocja projektu prowadzona będzie poprzez plakaty, informacje w radio, lokalnej prasie i Internecie.

W związku z powyższym działając  na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się w/w  ofertę na portalu powiatu www.aleksandrow.pl (zakładka organizacje NGO >>> Konkursy ofert) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim.

W terminie 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia można składać uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać osobiście w formie pisemnej, z dopiskiem „uwagi do oferty Stowarzyszenia Kulturalnego „Serpentyna” w kancelarii Starostwa Powiatowego przy ul. Słowackiego 8 w Aleksandrowie Kujawskim.

Źródło: Wydz, Polityki Społecznej i Promocji Powiatu, tel. 54 282 79 23

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa