Poznaliśmy rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert

Zarząd Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim uchwałą Nr 316/2018 z dnia 28 marca 2018r. rozstrzygnął dwa otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2018 r. Ww. uchwała stanowi podstawę do zawarcia umów z oferentami, których oferty zostały wybrane w konkursach. Umowy określą szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadań. Rozstrzygnięte zostały konkursy:

  • Nr 1/2018 w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pn.: „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych
  • Nr 2/2018 w zakresie kultury fizycznej i turystyki pn.: ”Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki”.

W przypadkach, w których Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego przyznał dotacje niższe niż wnioskowane w ofertach, oferenci mogą: odstąpić od zawarcia umowy,

  1. powiadamiając o tym pisemnie Starostę Aleksandrowskiego w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia o wysokości przyznanej dotacji;
  2. zaproponować zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania, zwany dalej korektą. Korekta powinna spełniać następujące warunki:
  • w preliminarzu kosztów uwzględniać wkład własny, którego minimalny udział procentowy określony został w rozdziale VI ust. 3 pkt 6 regulaminu;
  • korektę złożyć w czasie umożliwiającym terminowe przygotowanie i podpisanie umowy;
  • korekta winna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu upoważnione są do reprezentowania podmiotu na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych.

Oferenci przystępujący do zawarcia umowy, w przypadku zmiany zakresu rzeczowego bądź finansowego zadania, winni przedstawić korektę zakresu rzeczowego i finansowego zadania.Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot utraci zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

Aktualizację opisu poszczególnych działań/harmonogramu/kalkulacji przewidywanych kosztów i oświadczenie należy złożyć niezwłocznie w kancelarii Starostwa Powiatowego
w Aleksandrowie Kujawskim, pokój 223.

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa