cagri merkezi
Strona główna _
Projekty ze środków zewnętrznych PDF Drukuj Email

 

BANNER W PRZYGOTOWANIU"Szkoła zawodowa szansą na przyszłość"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.


Projekt realizowany będzie w roku szkolnym 2018/2019 w dwóch zespołach szkół: w Zespole Szkół Nr 1 i Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim. W terminie od 01.01.2018r. do 30.09.2019r. wsparciem objętych zostanie 176 uczniów i 15 nauczycieli szkół zawodowych z terenu Powiatu Aleksandrowskiego. Projekt przewiduje realizację dodatkowego wsparcia służącego podnoszeniu, nabywaniu oraz uzupełnianiu wiedzy, umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych, dostosowanego do potrzeb pracodawców oraz realizację wysokiej jakości staży  i praktyk zawodowych dla uczniów ww. szkół.

Realizacja działań ma na celu podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie do potrzeb rynku pracy.Całkowita wartość projektu wynosi  685188,25 zł, z tego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 582 410,01 zł.

 

 "Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim"

w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w Regionie Dziania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym.


Projekt zakłada termomodernizację 4 budynków użyteczności publicznej Zespołu Szkół Nr 2 im. Mjra H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Sikorskiego 2: budynku głównego szkoły, budynku biblioteki, budynku warsztatu I i budynku warsztatu II. Planowane są przedsięwzięcia z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej ww. budynków, które obejmują między innymi wymianę instalacji c.o. wraz z kotłami ciepła, instalacje pomp ciepła oraz ogniw fotowoltaicznych.

 

Działania przewidziane w projekcie przyczynią się do ograniczenia strat ciepła poprzez zmniejszenia poboru energii cieplnej, a tym samym do ograniczenia emisji szkodliwych gazów (m.in. dwutlenku siarki SO2, dwutlenku azotu NO2, dwutlenku) i pyłów. Zmniejszeniu ulegną koszty utrzymania obiektu.

Wartość zadania wynosi 3.455.406,43 zł, z czego otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 2.425.232,58 zł, co stanowi 70,19%.

Zadanie współfinansowane będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Planowany termin zakończenia inwestycji to 31 grudnia 2017 r.

 

 

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2613C Przypust – Waganiec PKP od km 0+000 do km 0+975 wraz z przebudową przepustu o numerze J.N.I.01020796”

Powiat Aleksandrowski otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Wartość zadania wynosi 1 725 428,00 zł, z czego otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 719 900,00 złZadanie będzie realizowane przy wsparciu Gminy Wiejskiej Waganiec w wysokości 200 000 zł.

 

 

 

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo na odcinku ulicy Ciechocińskiej w Nieszawie od km 6+635 do km 7+633”

Powiat Aleksandrowski otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Rozbudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.

Wartość zadania zostanie dofinansowana w wysokości 50% całkowitych kosztów inwestycji. Zadanie będzie realizowane przy wsparciu Gminy Miejskiej Nieszawa.

 

 


„Remont sanitariatów i szatni z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim”


W ramach projektu zostaną wyremontowane sanitariaty i szatnie z przystosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto zaprojektowano wymianę stolarki drzwiowej w celu likwidacji progów.

Wartość zadania wynosi 137204,81 zł, z czego otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 60.000,00 zł, co stanowi 50%. Zadanie realizowane będzie przy wsparciu Województwa Kujawsko – Pomorskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Termin realizacji do 15 września 2017 r.

 

 „Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 3 i przebudowa budynku (warsztaty II) w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Sikorskiego 2 na pracownie kształcenia praktycznego”

w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkrecyjne kadry dla Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną Projektów
Projekt zakłada prace budowlane i instalacyjne w 2 budynkach przy ZS nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim, a ponadto wyposażenie 5 pracowni. Dodatkowo w ramach projektu planuje się realizację kursów dokształcających. Są to kursy ściśle związane z zawodami, które zostały objęte projektem.

Celem realizacji projektu jest rozwój i poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej. Przewidziano również udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.
Do sal, które zostały ujęte w projekcie zalicza się:
1. W budynku ZS nr 2 przy ul. Sikorskiego 3 (będą to nowe pracownie):
a) Pracownia techniczna CAD/CAM
b) hotelarska i obsługi klienta
2. W budynku ZS nr 2 przy ul. Sikorskiego 2 (będą to istniejące pracownie):
a) Pracownia ogólnobudowlana
b) Pracownia techniczna
c) Pracownia technik obróbczych i sterowania

 

Wartość zadania wynosi 1 076 823,21 zł, z czego otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 815 908,94 zł co stanowi 75,77%. Zadanie współfinansowane będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Termin realizacji do 15 grudnia 2017 r.

 

 „Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownie kształcenia praktycznego”

 

w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkrecyjne kadry dla Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego.Projekt zakłada prace budowlane oraz zakup wyposażenia w obiekcie mającym służyć jako Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownie kształcenia praktycznego.

Nowe zaplecze do nauki w postaci dodatkowej pracowni pozwoli na podniesienie zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i umożliwi naukę części praktycznej w optymalnie przygotowanych ku temu warunkach. Celem realizacji projektu jest rozwój i poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej. Przewidziano również udogodnienia dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 

Wartość zadania wynosi 486 640,74 zł, z czego otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 382 499,62 zł, co stanowi 78,60%. Zadanie współfinansowane będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Termin realizacji do 10 grudnia 2017 r.

 

 

 
"EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE"

Operacja pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2603 C Ciechocinek - Siutkowo na odcinku od km 1+009 + 5+006", służąca zwiększeniu dostępności do wysokiej jakości usług publicznych i miejsc pracy w regionie" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

                PROJEKT ZAKOŃCZONY

 

Wartość zadania wyniosła 465.335,05 zł , z czego otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 296.092,00 zł, co stanowi 63,63%. Zadanie realizowane zostało przy wsparciu Gminy Raciążek. Zadanie zrealizowano do końca września 2016 r.

 

 

 

"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528C Żyrosławice - Przybranowo wraz z przebudową mostu o dł. 2,8 km od 5+950 do 8-750" - I etap

 

 

                PROJEKT ZAKOŃCZONY

 

Powiat Aleksandrowski otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, który przewiduje przebudowę mostu. Wartość zadania wynosi 174.000,00 zł, z czego otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 50%. Zadanie będzie realizowane również przy wsparciu Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski w wysokości 26.970,00 zł.

 

 

 

"Przebudowa drogi Nr 2602C wraz z przepustem na odcinku ul. Aleja 700-lecia w Ciechocinku od km 0+424 do km 1+176 leżącej na terenie gminy Raciążek"

 

 

                PROJEKT ZAKOŃCZONY

 

Powiat Aleksandrowski otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Rozbudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Wartość zadania wynosi 1.035.325,37 zł , z czego otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 50% tj. 517.662,69 zł. Zadanie będzie realizowane również przy wsparciu Gminy Ciechocinek w wysokości 500.000,00 zł. Zadanie będzie zrealizowane do końca września 2016 r. 

 

 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601 C
Otłoczyn - Ciechocinek

 

 

                      PROJEKT ZAKOŃCZONY

 

W sierpniu 2015 r. zakończyły się prace remontowe wykonane w związku z przebudową drogi powiatowej Nr 2601 C Otłoczyn - Ciechocinek. Wykonawcą zadania wyłonionym w drodze przetargu była Firma SKANSKA S.A. Wartość zadania po przetargu wynosiła 1 096 000 zł, z czego powiat pozyskał środki w wysokości 50% wartości zadania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i 200 tys. zł dofinansowała zadanie Gmina Aleksandrów Kuj.

W wyniku realizacji inwestycji poprawiła się jakość połączeń dróg powiatowych z siecią dróg krajowych i wojewódzkich.

 

 

„Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”
w ramach działania 4.2 Rozwój usługi aplikacji dla ludności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

 

                       PROJEKT ZAKOŃCZONY

 

Celem projektu jest:

1) doposażenie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 w Aleksandrowie Kuj. w 2 tablice interaktywne do nauczania z wykorzystaniem technik multimedialnych,

2) budowa systemu dystrybucji treści edukacyjnych poprzez funkcjonowanie Kujawsko - Pomorskiej Platformy Edukacyjnej. Projekt realizowany w latach 2013 - 2015.

Koordynatorem projektu z ramienia Powiatu Aleksandrowskiego jest Mirosława Ziemecka - Kierownik Biura ds. Rozwoju Powiatu, tel. 54 282 79 06.

 

 

”Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2
w Aleksandrowie Kujawskim - II etap”

 

 

              PROJEKT ZAKOŃCZONY

                      

 

 

"Przebudowa budynku Zespołu Szkół Nr 2
w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na siedzibę
Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie"

 

 

                PROJEKT ZAKOŃCZONY


- Artykuł pt. "Jest dofinansowanie z PFRON"
- Otwarcie nowej siedziby PCPR i ZS Nr 3


 

 

"Budowa Centrum Dydaktycznego przy Zespole Szkół Nr 1
w Aleksandrowie Kujawskim"

 


       

              PROJEKT ZAKOŃCZONY


- Artykuł pt "Kolejne pieniądze z RPO..."
- Podsumowanie projektu
- Zdjęcia z otwarcia obiektu

Biuro projektu: Starostwo Powiatowe w
Aleksandrowie Kuj., pok. 206 (II piętro),
tel. (54) 282 79 06.


 

 

”Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I - III
szkół podstawowych Powiatu Aleksandrowskiego”

 


                        

                         PROJEKT ZAKOŃCZONYW ramach projektu odbyły się:

- zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu,
- zajęcia dla dzieci z wadami postawy,
- zajęcia logopedyczne,
- zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
- zajęcia terapeutyczne z wykorzystaniem elementów Metody Dobrego Startu.

Udział w projekcie był bezpłatny.
Dokumenty projektu do pobrania tutaj.
Zdjęcia z zajęć w ramach projektu tutaj. 


 

 

”Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2
w Aleksandrowie Kujawskim”

 


            PROJEKT ZAKOŃCZONY


- Informacje o projekcie tutaj.
- Podpisanie umowy tutaj i tutaj.
- Uroczystość otwarcia.
- Fot. 1, fot. 2, fot 3.

 

 

"Edukacja dla przyszłości - wspieranie rozwoju szkolnictwa zawodowego
w Powiecie Aleksandrowskim - III EDYCJA"

 


PROJEKT ZAKOŃCZONY

- Informacje o projekcie tutaj.

 

 

 

 PROJEKT ZAKOŃCZONY


- informacja na stronie miasta Nieszawa tutaj.

 

 

 

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Strona www projektu tutaj.

 

 

"Podniesienie jakości działań i usług dla mieszkańców
poprzez wdrożenie zaktualizowanej
Metody PRI w gminach i powiatach"

 

Strona www projektu  tutaj.
1) Pierwsza informacja o projekcie tutaj.
2) Certyfikat PRI dla Powiatu Aleksandrowskiego tutaj.

PROJEKT ZAKOŃCZONY

 

 

"Weekend Europejski w powiecie aleksandrowskim". Służewo, 6 czerwca 2010 roku.

 


1)Konkursy w ramach Weekendu tutaj.
2)Rozstrzygnięcie konkursów tutaj.
3)Zaproszenie i program imprezy tutaj.
4)"Weekend Europejski" - fotorelacja tutaj.

PROJEKT ZAKOŃCZONY


 

 

"Edukacja dla przyszłości - wspieranie rozwoju szkolnictwa zawodowego w Powiecie Aleksandrowskim"

 


Strona www projektu tutaj.

1) Ogłoszenie o naborze w ZS Nr 1 i 2 tutaj.
2) Pierwsza informacja na www o projekcie tutaj.
3) Zapowiedz konferencji w ZS Nr 2 tutaj.
4) Relacja z konferencji w ZS Nr 2 tutaj.
5) Gazeta Pomorska 6.10.09 o konferencji tutaj.
6) Konkurs profilakt., foto. i kabaret tutaj.
7) Wycieczka na GPW w Wa-wie 30.11.09 tutaj.
8) Pokaz mistrz. pana Danielaka w ZS Nr2 tutaj.
9) Zdjęcia z Agro-Show 2010 (Bednary) tutaj.
10) Zdjęcia z wycieczki do fabryki Ursus tutaj.
11) Świąteczne zajęcia florystyczne ZS Nr1 tutaj.
12) ZS Nr1 w fabryce komb. New Holland tutaj.
13) Pokaz kulinarny 23.04.10 w ZS Nr2 tutaj.
14) Relacja z konferencji kończącej projekt tutaj.

PROJEKT ZAKOŃCZONY

 

 

"Wdrożenie i certyfikacja Systemu zarządzania zgodnego z normą ISO w jedn. samorządu terytorialnego z terenu woj. kujawsko - pomorskiego"

 Informacja o systemie oraz etapy jego wdrażania tutaj.

1) "Starostwo stara się o certyfikat jakości ISO 9001".
2) "Powiat Aleksandrowski. ISO dla starostwa".
3) Wzór certyfikatu Nr 873/2010
4) Wręczenie certyfikatu 26.03.10r. w Toruniu

PROJEKT ZAKOŃCZONY

 


 

 

"Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko - pomorskiego realizowanego w roku szkolnym 2008/2009".

 

1) Unijne środki dla Powiatu Aleksandrowskiego
2) ECDL i podręczniki dla szkół za unijne pieniądze
3) Gazeta Aleksandrowska nr 20 - wydanie świąteczne
4) Podsumowanie 2008 r. w starostwie"
5) Kurs ECDL zakończony
6) Konferencja w Przysieku
7) "Brawo Radek" - Gazeta Pomorska

PROJEKT ZAKOŃCZONY

 


Kontakt

Starostwo Powiatowe
ul. Słowackiego 8
87-700 Aleksandrów Kuj.
tel. (54) 282 79 00
fax (54) 282 79 28
@ sekretariat, admin

Dzisiaj jest

14 Grudnia 2017
Czwartek

Imieniny obchodzą:
Alfred, Arseniusz, Izydor, Naum, Pompejusz, Sławobor, Spirydion
Do końca roku zostało 18 dni.

LINKI

Prasa i media